Sesja

LXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

4 grudnia 2023 roku o godzinie 11:00 w sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach ul. Stefana Żeromskiego 12. odbędą się obrady LXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Transmisję z obrad można śledzić na platformie e-sesja.tv.

 1. Otwarcie LXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Arkadiusza Bąka.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 4. Wybór sekretarzy obrad.
 5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Pana Andrzeja Swajdy,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LVIII/713/23 z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, zmienionej Uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr LXI/759/23 z dnia 29 czerwca 2023 roku:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
  2. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Gawina,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów Województwa Świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
  3. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Gawina,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
  3. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
  4. stanowisko Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Artura Konarskiego,
  5. stanowisko Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – wystąpienie Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Pana Oskara Frydrycha,
  6. dyskusja,
  7. głosowanie uchwały.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/718/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2023 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej uchwałą Nr LXV/807/23 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2023 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Świętokrzyskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na wynajem Wojewodzie Świętokrzyskiemu pomieszczeń o łącznej powierzchni 243,90 m² w budynkach zlokalizowanych przy ul. Św. Leonarda 10 w Kielcach, na okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałka Województwa Pana Marka Bogusławskiego,
  2. stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2024 dla Powiatu Skarżyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1744T na odcinku Podzagnańszcze – Zaskale na długości 955 m”:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Tomasz Jamki,
  2. stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą -wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Gałuszki,
  3. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  4. dyskusja,
  5. głosowanie uchwały.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023 – 2040:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2023 rok:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej – Dziurzyńskiej,
  2. stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Arkadiusza Bąka,
  2. zgłoszenie kandydatów,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie uchwały.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącego Sejmiku Pana Arkadiusza Bąka,
  2. stanowisko Młodzieżowego Sejmiku – wystąpienie Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Pana Oskara Frydrycha,
  3. stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Gawina,
  4. stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie uchwały.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Muzeum Wsi Kieleckiej w przedmiocie funkcjonowania Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Agaty Binkowskiej,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Agaty Binkowskiej,
  2. dyskusja,
  3. głosowanie uchwały.
 23. Informacja o stanie realizacji programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.
 24. Sprawy różne.
 25. Zamknięcie LXVI sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.