Obradowali radni Komisji Budżetu

Dziś obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Wojciech Borzęcki. Radni opiniowali dziś między innymi projekty uchwał na XXI sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Dziś obradowała Komisja Budżetu i Finansów. Posiedzenie otworzył przewodniczący Komisji Wojciech Borzęcki. Radni opiniowali dziś między innymi projekty uchwał na XXI sesję Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorzy jednostek podległych: Wojciech Płaza ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Janusz Kubiakowski ze Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.


Podczas posiedzenia radni
zaopiniowali projekty uchwał na XXI sesję Sejmiku w sprawach: zmiany uchwały nr XII/214/08 Sejmiku województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 lutego 2008 roku dotyczącej uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok oraz przyjęli projekty uchwał wprowadzające zmiany w budżecie województwa na 2008 rok. Powyższe referował Skarbnik Województwa Zdzisław Wojciechowski.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Janusz Kubiakowski dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych przedstawił bieżącą sytuację zakupu gruntów pod budowę zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie, podkreślając iż na dzień dzisiejszy wykonano już 60% planu realizacji zadania. Po zapoznaniu się z informacją radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dotyczący nabycia od osób fizycznych nieruchomości przeznaczonych pod budowę zbiornika.


Następnie Jacek Kowalczyk dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki poinformował o stanie zaangażowania gmin w  realizację Programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2008 roku oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego w ramach programu budowy kompleksów sportowych pn. „Moje boisko – Orlik 2012” . Po zapoznaniu się z informacją radni przyjęli i pozytywnie zaopiniowali projekty uchwały.

 

W programie posiedzenia Komisji zaplanowano punkt, w którym przedstawione zostały przez zaproszonych dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego informacje o przyczynach nieadekwatnego do upływu czasu – stopnia realizacji wydatków w I półroczu 2008r.  oraz rzeczywistym stanie zaangażowania środków budżetu województwa na koniec III kwartału w stosunku do stopnia zaawansowania realizowanych zadań. 

 

Następnie radni przyjęli przedstawioną przez Wojciecha Płazę dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, informację z realizacji inwestycji  i stopnia ich zaawansowania, dotyczącą zadań z Programów: „Rozwój Polski Wschodniej” i „Regionalny Program Operacyjny”.

 

Radni podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji przyjęli i pozytywnie zaopiniowali również informację nt. stanu realizacji Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2008 w roku 2008 oraz stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.