Od Lewej Siedzą Przy Stole Obrad Wicemarszałek Renata Janik, Radna Magdalena Zieleń I Marszałek Andrzej Bętkowski.

Obradowały Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów pod przewodnictwem Magdaleny Zieleń uczestniczyli: Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego, Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego oraz Tomasz Jamka, członek Zarządu. Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprowadził radny Artur Konarski.

Radni Komisji Budżetu i Finansów zaopiniowali pozytywnie sprawozdanie finansowe i projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2021 rok. Wyrazili również pozytywną opinię co do Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku i przyjęli plan komisji na II półrocze 2022 roku.

– Dostrzegam wiele pozytywnych zjawisk, które wynikają z naszego raportu za 2021 rok. Według danych na dzień 31 grudnia 2021 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej na terenie województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych było 124 033 podmiotów gospodarczych, co stanowiło 2,56% wszystkich podmiotów w kraju. W stosunku do roku 2020 liczba podmiotów gospodarczych wzrosła procentowo o 3,31%.
Najwięcej podmiotów w 2021 r. w regionie świętokrzyskim prowadziło działalność zakwalifikowaną do sektora usługi pozostałej działalności gospodarczej – w sumie 90319 podmioty gospodarcze. Działalność związaną z przemysłem i budownictwem prowadziło 32004 podmioty gospodarcze. To nie koniec dobrych wiadomości. Podmioty działające na terenie województwa otworzyły 12 tysięcy nowych miejsc pracy, czyli o 46% więcej niż przed rokiem – podsumowała raport Renata Janik, wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

– Udało nam się w tym okresie udzielić około 1600 pożyczek na łączną kwotę 305 mln. zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, z czego 1000 – udzielono w okresie pandemii Covid. Z kolei Fundusz Poręczeniowy udzielił 54 poręczenia na kwotę ponad 15 mln. zł – dodał Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

W dalszej części sesji komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.
 •  w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu „Wielka msza c-moll KV427”
 • Wolfganga Amadeusza Mozarta w ramach XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju
 •  w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu zespołu Pieśni i Tańca Kielce na 57.Festiwal Europeada na Litwie
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040
 • w sprawie zmian w budżecie województwa na 2022 rok

W obradach komisji uczestniczyli dyrektorzy departamentów i jednostek podlegających samorządowi województwa: Małgorzata Rudnicka, p.o. dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia; Renata Bilska, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych, Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju, Zbigniew Michnicki, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach i Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Z obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

W posiedzeniu komisji prowadzonej przez radnego Artura Konarskiego wzięli udział: Elżbieta Kwiecień-Ząbek, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wioletta Czarnecka, dyrektor Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami, Maria Fidzińska- Dziurzyńska, skarbnik województwa oraz Tomasz Hałatkiewicz, dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
Raport o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rolnictwa i ochrony środowiska zrelacjonował Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Z raportu wynika, że na wdrażanie działań regionalnych PROW 2014-2020 województwo świętokrzyskie otrzymało środki w wysokości ponad 680 mln zł. W roku 2021 zawarto 294 umowy na kwotę pomocy ok. 41,5 mln zł. Z zakontraktowanej kwoty do beneficjentów trafiło–w formie refundacji poniesionych kosztów–ponad 315 mln zł, z czego wypłaty w 2021 r. wyniosły 40 mln zł.

 • Na wdrażanie Priorytetu IV PO RYBY 2014-2020 województwo otrzymało do dyspozycji kwotę w wysokości ponad 12 mln zł. Spośród łącznej liczby umów, w 2021 r. zawarto 6 umów. Wartość dofinansowania z Programu wyniosła ok. 740 tys. zł, przy kosztach kwalifikowalnych w wysokości 1,38 mln zł. Z zakontraktowanej kwoty ogółem na konta beneficjentów wypłacono już ponad 7,7 mln zł,  z czego prawie 1,6 mln zł w 2021 r.
 • Realizowano zadania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 • Podejmowano działania w zakresie promocji żywności produkowanej na terenie regionu, m.in.: Finał Wojewódzki XX Edycji Konkursu “Nasze  Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” czy Konkurs „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.
 • W roku 2021 wnioski dotyczące budowy, odbudowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych złożyło 65 gmin i 1 powiat z województwa świętokrzyskiego. Wszystkie gminy i powiat otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 3415992 zł

Kontynuowano realizację projektu LIFE+i LIFE pn. „Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu” oraz „Renaturyzacja Śródlądowej Delty Rzeki Nidy” o wartości ok. 23 mln złotych, którego celem jest poprawa warunków wodnych śródlądowej delty rzeki Nidy, a także przywrócenie unikatowych walorów przyrodniczych tego obszaru i wielu gatunków objętych ścisłą ochroną gatunkową.

Kontynuowano:

 • prace budowlane w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w m. Umianowice gm.Kije ”o całkowitej wartości ok. 23 mln zł,
 • zadanie pn. „Rewitalizacja oraz funkcjonowanie kolejki wąskotorowej Ponidzie”.
 • Prowadzono edukację przyrodniczą w postaci konkursów, prelekcji, szkoleń,  staży i praktyk dla studentów, akcji sprzątania Nidy, czy publikacji. Z różnych form edukacji skorzystało około 11 tysięcy dzieci i młodzieży.

Galeria zdjęć