Dsc04051

Obradowały Komisje Sejmiku

Cztery komisje przedmiotowe Sejmiku obradowały przed ostatnią w tej kadencji sesją Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Mowa była podczas nich m.in. o pomocy finansowej dla gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Morawicy, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Morawica.

– Potrzeba takiej zamiany wynika z potrzeb szpitala na ogrodzenie i panele słoneczne oraz potrzeb gminy, która chce przy centrum kultury wybudować parking – mówił Roman Dziedzic, dyrektor Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zaopiniowany został projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gierlachów, gmina Dwikozy, zajętej pod drogę wojewódzką Nr 777 oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Świętokrzyskie, w drodze umowy sprzedaży, od osób fizycznych nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Bodzentyn, gmina Bodzentyn, z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką Nr 751.

– Przy modernizacji drogi zajęto indywidualne działki własnościowe i teraz regulujemy te kwestie wynikające z potrzeb inwestycji drogowych – dodał Roman Dziedzic.

Te same zagadnienia były przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów, która dodatkowo zaopiniuje projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/644/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gmin na realizację zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

– Ogólna kwota pomocy zwiększa się o 160 tys. złotych, gdyż proponowane są zwiększenie dofinansowania dla Gminy Osiek do 45 tys. złotych oraz udzielenie pomocy ochotniczym strażom pożarnym w Wiślicy (10 tys. złotych), Woli Morawickiej (100 tys. złotych) oraz Drożejowicach (40 tys. złotych) – mówił Michał Cichocki, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Członkowie Komisji zajęli się również projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Raków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”.

– Chodzi o kwotę 20 tysięcy złotych, a o pomoc zwróciła się Wójt Gminy Raków. Zarząd Województwa uznaje, że ze względu na ważny interes społeczny jest potrzeba wsparcia tej inwestycji – mówiła Małgorzata Kowalińska, zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Zaopiniowane zostały również projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa. Radni zajęli się także projektem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Województwa Świętokrzyskiego instrumentem płatniczym.

– Możliwość taką daje Ordynacja Podatkowa, jednak decyzja w tym zakresie może być podjęta tylko przez organ nadzorujący. Chcemy skorzystać z niej i zainstalować system do płatności kartą, dlatego proszę o tę zgodę – mówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

Podczas obrad Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, przedstawiona została informacja o działalności Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach z uwzględnieniem zarybienia w 2017 r.

– Przedstawiliśmy w tej informacji stan ilościowy i ilość zarybienia w świętokrzyskich wodach. Rok 2017 był rokiem pozytywnym w naszej działalności. Nie mamy żadnych strat czy braków finansowych, niewykonania zarybień. Gatunki, które mamy w umowach są realizowane na bieżąco. W przyszłości będziemy chcieli zwiększyć zarybienie wód poza obwodowych – mówił Czesław Grychowski z Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Kielce.

Radni pozytywnie zaopiniowali także projekty uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w gminach Bieliny, Bodzentyn i Górno.

– Procedujemy na wniosek gmin, które chciały utworzenia tych obszarów. Teraz, po małych uwagach ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dokonujemy drobnych korekt – wyjaśniał dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska, Sławomir Neugebauer.

Członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny zaopiniowali projekty uchwał w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na wynajem pomieszczeń na okres 3 lat.

– W Czerwonej Górze, szpital chce wynająć pomieszczenia o powierzchni 58 metrów kwadratowych w trybie bezprzetargowym na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Wojewódzki Szpital Zespolony ma zamiar wynająć powierzchnię pod aptekę w trybie przetargowym, powierzchnię na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 38 w Kielcach w trybie bezprzetargowym oraz powierzchnię po byłym zakładzie medycyny sądowej dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w trybie bezprzetargowym – mówił Tomasz Jagiełło, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wszystkie komisje przyjmą również sprawozdania ze swojej działalności w latach 2014 – 2018.

Lokalizacja