Obradowały Komisje Sejmiku

Obradowały Komisje Sejmiku

Stypendia dla studentów kierunków lekarskich, zmiany w budżecie województwa czy zadania Samorządu Województwa finansowane ze środków PFRON dotyczyły posiedzenia Komisji Sejmiku Województwa, które odbyły się w czwartek, 21 marca.

W pierwszym punkcie obrad Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny, w której brał udział członek Zarządu Województwa Mariusz Gosek, wskazała kandydatów na członków Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła kandydatury Agnieszki Kupis i Marzanny Moćko do tego gremium. Obie kandydatki zyskały poparcie Komisji.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– W roku 2019 PFRON zgodnie z algorytmem przesłał nam informację o wysokości środków. Kwota ta to ponad 6 mln złotych i jest wyższa niż w ubiegłym roku o 1,1 mln. Wynika to ze zwiększonego finansowania dla pracowników zakładów aktywności zawodowej – mówiła Barbara Jakacka – Green, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Przedstawiła ona również informację z realizacji zadań samorządu województwa z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON za 2018 r.

– W 2018 roku pula środków, przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na trzy zadania realizowane przez różne podmioty, wyniosła o 5,7 mln złotych. Zadania, które otrzymały dofinansowanie to tworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej, robót budowlanych oraz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Wykorzystanie środków PFRON było na poziomie 93,94% – mówiła Barbara Jakacka – Green.

Akceptację radnych zyskał również projekt uchwały w sprawie w sprawie stypendium przyznawanego przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim.

– Stypendium to ma stanowić pomoc finansową i ma mieć wysokość 2000 zł miesięcznie, wypłacanych przez okres 9 miesięcy. W roku 2019 w ramach pierwszego naboru mamy zagwarantowane środki dla 30 stypendystów. W przyszłym roku będzie to 40 stypendystów. Promowani będą studenci, którzy zamieszkują lub studiują na terenie województwa świętokrzyskiego. Stypendium będzie przyznawane dla studentów od 4. roku studiów, a student musi zadeklarować podjęcie pracy w placówce, której organem założycielskim jest Województwo Świętokrzyskie – wyjaśniała Bogumiła Niziołek, dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Ten sam punkt był omawiany podczas posiedzeń Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Budżetu i Finansów i te Komisje również pozytywnie zaopiniowały ten projekt.

Zaopiniowany został także projekt uchwały w sprawie przyjęcia raportu z działań podejmowanych w 2018 roku w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020.

– Podejmowane działania wynikały z wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii i były ukierunkowane w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki i dotyczyły zróżnicowanych form działalności – informacyjno edukacyjnej czy przyznawaniu środków dla organizacji pozarządowych. Odbywały się również szkolenia kadry – mówiła Bogumiła Niziołek.

Ostatnim punktem dyskusji było omówienie finansowej Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze wraz z zagadnieniem wyłączenia kompleksu basenowego ze struktury jednostki.

– Rozbudowa basenu została zakończona w 2002 roku, a potem rok stał nieeksploatowany. Od momentu uruchomienia w lutym 2004 roku basen przynosi straty i jest to poważny problem. Za rok 2018 strata na samym basenie wyniesie 773 tys. złotych. Gdyby nie basen, placówka miałaby wynik dodatni – mówił dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Jerzy Chojnacki.

Podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, w którym uczestniczyli wicemarszałek województwa Renata Janik oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Bogusławski i Mariusz Gosek, przyjęto sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć patriotycznych i obywatelskich w województwie świętokrzyskim w roku 2018 w ramach Świętokrzyskiego Programu Edukacji Patriotycznej “Młodzież Pamięta”.

– Do naszych zadań jako Urzędu należy pielęgnowanie polskości i rozwój postaw narodowych. W 2013 roku wspólnie z Małopolskim Centrum Edukacji podjęliśmy działania związane z realizacją tych zadań. Ich efektem jest m.in. śpiewnik z pieśniami patriotycznymi. Przy realizacji tego programu ściśle współpracujemy z naszymi jednostkami oświatowymi. Staramy się angażować te środowiska i te podmioty, na które mamy wpływ – mówił Leszek Wnętrzak, p.o. dyrektora Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki.

Radni omówili również projekt Uchwały Nr III/13/18 Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15.12.2018 r. w sprawie poszerzania elementarnej wiedzy historycznej i kształtowania postawy patriotycznej, w ramach spotkań edukacyjnych tytułem “Żywe lekcje historii”.

– Naszym założeniem było promowanie naszej regionalnej historii, ale też promocja jej poprzez urozmaicenie edukacji. Głównym celem tej uchwały jest organizacja 3 pikników historycznych w 3 częściach województwa – Sandomierzu, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim. Pikniki co roku miałby inną tematykę, bo chcemy żeby uczniowie mieli łatwiejszy dostęp do tych wydarzeń – mówił Jakub Szostek, przedstawiciel Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

W posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski oraz przewodniczący Sejmiku Województwa, Andrzej Pruś.

Projekty uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok przedstawiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska, Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego.

– Mamy 38 zmian w budżecie i WPF w ramach tych projektów uchwał. Dochody i wydatki zmniejszą się o ponad 3,2 mln, a zatem wyniku budżetu nie ulegnie zatem zmianie – mówiła Maria Fidzińska – Dziurzyńska.

Podczas posiedzenia Komisji Strategii, Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, w którym uczestniczył członek Zarządu Województwa Marek Bogusławski, miało miejsce zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego przebiegu dróg wojewódzkich na terenie miasta Kielce.

– Sytuacja związana jest z wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg o wprowadzenie takiej zmiany. Chodzi o zastąpienie dotychczasowego odcinka ulicy Wrzosowej, nowo wyboduwaną drogą Rotmistrza – Pileckiego – mówiła Anna Grzela, p.o. dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji UMWŚ.

Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowo-finansowych Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach za 2018 r. przedstawił Damian Urbanowski, dyrektor tej jednostki.

– Budżet ŚZDW w Kielcach wynosił 404 mln złotych, a wykonanie wyniosło 352 mln złotych czyli 87%. Bieżące utrzymanie dróg to wykonanie na poziomie 97-98%. Główne niewykonanie to inwestycje związane ze środkami unijnymi. Niektóre budowy nie są rozliczone finansowo, na innych są opóźnienia na budowach, głównie na 3 zadaniach – obwodnicy Ćmielowa, Pińczowa oraz Sukowa i Daleszyc – mówił Damian Urbanowski.

Informację nt. projektu promocji gospodarczej Województwa Świętokrzyskiego, realizowanego ze środków RPO WŚ na lata 2014 – 2020, przedstawił Tomasz Janusz, p.o. dyrektora Inwestycji i Rozwoju UMWŚ.

– Od początku tej perspektywy Centrum Obsługi Inwestora przystąpiło do realizacji projektu, którego celem jest promowanie potencjału inwestycyjnego województwa świętokrzyskiego oraz pomoc świętokrzyskim przedsiębiorcom z wyjściem ze swoimi produktami na zewnątrz. Prowadzimy wizyty studyjne, misje gospodarcze, medialne kampanie promocyjne, które będą ukierunkowane na 4 najważniejsze gałęzie naszego przemysłu – mówił Tomasz Janusz, który przedstawił również sprawozdanie z działalności Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli w zakresie promocji gospodarczej.

Ewa Kapel – Śniowska zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka przedstawiła informację na temat innych działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w 2018 roku mających na celu promocję gospodarczą.