Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej I Spraw Rodziny

Obradowały komisje Sejmiku

W piątek, 19 stycznia obradowały komisje Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Samorządu Terytorialnego, Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Radni wojewódzcy zajęli się między innymi projektami uchwał w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 a także zapoznali się z informacją z realizacji otwartych konkursów ofert oraz wsparcia udzielonego w ramach trybów pozakonkursowych z zakresu kultury fizycznej w roku 2022.

Budżet Województwa na 2024 rok

Wszystkie obradujące w piątek komisje pochyliły się nad nowymi projektami uchwał w sprawie budżetu Województwa na 2024 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany na sesję Sejmiku, która odbędzie się 29 stycznia został opracowany z uwzględnieniem wartości dotyczących zobowiązań wynikających z zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych, w szczególności budowy dróg wojewódzkich oraz przebudowy budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Ponadto w dochodach i wydatkach budżetu zaplanowane zostały środki na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Projekt uchwały budżetowej obejmuje planowane dochody w kwocie 1.322.065.166 zł i przychody w kwocie 226.157.813 zł, wielkość środków przeznaczonych na wydatki budżetowe w kwocie 1.531.665.029 zł oraz rozchodów w kwocie 16.557.950 zł.

Założone wydatki nie znajdują w całości pokrycia w dochodach przewidywanych do uzyskania w 2024 roku. Sfinansowanie deficytu budżetu w wysokości 209.599.863 zł zaplanowano z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń środków określonych w ustawie o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie 1.837.305,97 zł, z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.811.626,24 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 203.925.607,79 zł, z przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.025.323 zł.

Nowy projekt budżetu zakłada zwiększenie dochodów o ok. 1 mln 200 tys. zł oraz wzrost  wydatków o ok. 27 mln zł.

Proponowane zmiany w przygotowanym projekcie nowego budżetu są odpowiedzią na  uwagi radnych Sejmiku zgłoszone w trakcie dyskusji nad projektem uchwały budżetowej w dniu 28 grudnia w 2023 r. i obejmują m.in.:

 • Zmniejszenie o 7,25 mln zł wydatków na administrację publiczną (w tym: -1,5 mln zł na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, -5 mln zł na pomoc techniczną, -750 tys. zł rezygnacja z zakupu 4 samochodów elektrycznych);
 • Zmniejszenie o 1 mln zł wydatków na utrzymanie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu;
 • Zwiększenie o 1 mln 150 tys. zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, z czego dla Filharmonii Świętokrzyskiej –  350 tys. zł, Wojewódzkiego Domu Kultury – 300 tys. zł, Europejskiego Centrum Bajki – 250 tys. zł, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – 250 tys. zł ;
 • Zwiększenie o 15 mln 600 tys. zł wydatków związanych z przywróceniem niezrealizowanego w 2023 roku planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich;
 • Zwiększenie o 12 mln zł wydatków na dotacje celowe dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach na dokończenie inwestycji obejmującej przebudowę siedziby przy ul. Sienkiewicza;
 • Zwiększenie o 400 tys. zł wydatków w obszarze turystyki, związane z realizacją projektu „Rewitalizacją Świętokrzyskiej Kolejki Wąskotorowej – Ciuchcia Ponidzie”;

Dodatkowo wprowadzono nowe pozycje:

 • „Program stypendialny Województwa Świętokrzyskiego dla studentów I roku publicznych wyższych uczelni technicznych
  z terenu województwa świętokrzyskiego”,
  na realizację którego w ciągu dwóch najbliższych lat zaplanowano ok. 1 mln 150 tys. zł;
 • „Przedszkolne Inkubatory Świętokrzyskiej Dwujęzyczności” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – zwieszenie wydatków w 2024 o kwotę 600 tys. zł (w 2025r. + 740 tys. zł, w 2026r. + 150 tys.);
 • Zwiększono o 200 tys. zł wydatki na realizację przez ŚCDN Programu Rozwoju Liderów „Liderzy dla Młodzieży” ;
 • Zwiększenie wydatków o 500 tys. zł na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszeń;
 • Projekt pn. „Tworzenie lokalnych systemów wsparcia seniorów” w ramach FES 2021-2027 – zwiększenie wydatków w 2024 r. o kwotę 4 mln 800 tys. zł, w roku 2025 o kwotę 4 mln 330 tys. zł, w 2026 r. o 4 mln 360 tys. zł, a w roku 2027 o 146 tys. zł

Wszystkie obradujące dziś komisje Sejmiku pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał w sprawie budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040 (z wyjątkiem Komisji Budżetu i Finansów, która nie podjęła głosowania nad projektami z powodu braku kworum).

Powierzenie Województwu Mazowieckiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Członkowie Komisji Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Skarżysko-Kamienna – granica  województwa – Radom na odcinku od Skarżyska-Kamiennej do granicy województwa świętokrzyskiego i przyjęcia od Województwa Mazowieckiego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Radom – Skarżysko-Kamienna – granica województwa – Kielce na odcinku od Radomia do granicy województwa mazowieckiego, w okresie od 10 marca 2024 r. do 14 grudnia 2030 r.

Warunki i zakres tych zadań zostaną określone w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Województwem Mazowieckim.

Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej

Komisja Samorządu Terytorialnego również pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie zmiany uchwały z 26 października 2023 r. w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego dotyczącego organizacji połączeń o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Kraków – Sędziszów w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2023/2024

Uchwałą z 26 października 2023 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego umożliwił kontynuację zadania związanego z organizacją i dotowaniem, regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na linii kolejowej nr 8 Sędziszów – Kraków Główny, na odcinku od Sędziszowa do granicy województwa świętokrzyskiego, począwszy od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. Warunki i zakres powierzonego zadania zostały określone w umowie o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej, zwartej 8 grudnia 2023 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a  Województwem Małopolskim.

Mając na uwadze uzgodnienie przez strony umowy niższego poziomu dotacji niezbędnego na realizację zadania, względem zaplanowanej uprzednio kwoty 2 493 230,00 zł, do łącznej wysokości 2 099 185,28 zł, z czego w 2023 roku w wysokości 97 152,66 zł, a w roku 2024 w wysokości 2 002 032,62 zł, konieczna jest zmiana październikowej uchwały Sejmiku.

Informacja z realizacji konkursów ofert oraz wsparcia udzielonego z zakresu kultury fizycznej w roku 2022

Członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu podczas posiedzenia zapoznali się z informacją z realizacji otwartych konkursów ofert oraz wsparcia udzielonego w ramach trybów pozakonkursowych z zakresu kultury fizycznej w 2022 roku.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w 2022 roku podjął trzy uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022r. Zarząd Województwa 2 marca 2022 roku ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert. W ogłaszanym konkursie przeznaczył kwotę 1 195 000,00 zł na cztery zadania o zasięgu wojewódzkim. Tego samego dnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert i przeznaczył kwotę 973 000,00 zł na realizację 10 zadań. 11 maja 2022 roku Zarząd ogłosił trzeci otwarty konkursy ofert przeznaczając kwotę 160 000,00 zł na realizację 2 zadań publicznych.

Celem konkursów było tworzenie warunków dla rozwoju sportu oraz promocja aktywności fizycznej pozytywnie wpływającej na zdrowie mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Poprzez realizację zadań publicznych organizacje pozarządowe miały możliwość stworzenie takich mechanizmów, które umożliwią zbliżenie się do wizji aktywnego i zdrowego społeczeństwa.

Upowszechnianie aktywności fizycznej oraz podejmowania działań służącym promowaniu aktywności fizycznej na każdym etapie życia, jest zadaniem samorządu województwa, które zleca poprzez otwarty konkurs ofert organizacjom pozarządowym wymienionym w art.3 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W 2022 roku na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej Samorząd Województwa przeznaczył kwotę w wysokości 2 328 000,00 zł.

W 2022 roku 93 organizacje pozarządowe złożyły 110 ofert współpracy w ramach trybu pozakonkursowego. Wszystkie oferty zostały poddane konsultacjom społecznym. Z organizacjami zostały zawarte 62 umowy na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej.

W związku z problemami przy realizacji 3 organizacje złożyły rezygnacje z realizacji 3 zadań. Zarząd Województwa w drodze uchwał podjął decyzje o przyznaniu dofinansowań na realizacje zadań w ramach trybów pozakonkursowych na łączną kwotę 225 558,00 zł. Przekazano dofinansowania w wysokości 221 558,00 zł. Różnica tj. 4000,00 zł wynika z rezygnacji, które złożyły organizacje pozarządowe.

Ponadto, obradująca w piątek Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny wskazała przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Znaleźli się w niej: Agnieszka Buras (przewodnicząca) oraz Marek Bogusławski i Maciej Gawin.