Spotkanie Informacyjne Dotyczące Programu Stypendialnego 18

Nowy program stypendialny dla uczniów z regionu, studiujących na I roku Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych, motywowanie ich do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce, zapobieganie migracji młodych, utalentowanych ludzi i wspieranie ich kształcenia w celu  zasilania świętokrzyskiego rynku pracy – takie są cele inicjatywy, podjętej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, sfinansowania stypendium dla studentów rozpoczynających od października 2024 roku naukę na kierunkach technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Dziś w auli tej uczelni wicemarszałek Renata Janik omówiła główne założenia programu „Stypendia dla studentów z województwa świętokrzyskiego I roku Politechniki Świętokrzyskiej  finansowane z budżetu województwa świętokrzyskiego” oraz zasady ubiegania się o stypendium.

W spotkaniu z przedstawicielami szkół średnich w województwie świętokrzyskim: dyrektorami, pedagogami oraz uczniami –  przedstawicielami samorządów uczniowskich spotkali się także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Elżbieta Korus i jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Piotr Kisiel, prof. dr hab. Artur Maciąg, prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej.

– Cały czas pracujemy nad tym, aby zachęcić młodych ludzi do tego, żeby z naszym regionem wiązali swoje życie. Mamy już strategiczny projekt “Dziś uczeń – jutro student” , a obecnie wpisaliśmy do budżetu po raz pierwszy stypendia dla studentów uczelni technicznej. Chcielibyśmy, aby każdego roku 100 uczniów, absolwentów szkół średnich z najlepszymi ocenami wybrało jeden z 6 kierunków najbardziej pożądanych na świętokrzyskim rynku pracy i przez 9 miesięcy  otrzymywało po 1500 zł. Mam nadzieję, że młodzi ludzie zrozumieją, że na tej uczelni mogą zdobyć dobre wykształcenie, dobrze zarabiać i żyć w województwie świętokrzyskim – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę, nastawioną na odwrócenie niekorzystnych procesów demograficznych m.in. zatrzymanie odpływu – zwłaszcza młodych – ludzi z regionu oraz przyciąganie nowych mieszkańców. Działania te mają na celu tworzenie jak najlepszego środowiska do osiedlania się i podjęcia aktywności zawodowej w regionie, zwiększenie atrakcyjności zamieszkania i polepszenia jakości życia, w szczególności dla ludzi młodych, jednocześnie mając na uwadze regionalne uwarunkowania. Jest to ogromne wyzwanie stojące przed województwem świętokrzyskim w perspektywie nadchodzącej dekady, określone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2030 roku.

Przyszłością są młodzi ludzie. Kształcenie ich w zawodach, na jakie jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy, a które są niezwykle ważne z punktu widzenia rozwoju województwa świętokrzyskiego, stanowi jeden z najważniejszych czynników warunkujących poziom regionalnego kapitału ludzkiego w regionie. Bardzo ważne jest również zapewnienie wsparcia materialnego dla studentów poprzez realizację stypendiów, zwiększających ich szanse na kształcenie w zawodach, poszukiwanych na rynku pracy.

Mając powyższe na względzie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął ważną inicjatywę sfinansowania stypendium dla uczniów szkół średnich, planujących rozpoczęcie studiów wyższych na kierunkach technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Stanowi on realną pomoc i jednoczesną zachętę dla młodych ludzi, aby rozpoczęli naukę na kierunkach technicznych, które obecnie są bardzo poszukiwane na rynku. Realizacja tego przedsięwzięcia w perspektywie kilku lat przyczyni się do zasilenia świętokrzyskiego rynku pracy przez znaczną liczbę dobrze wykształconych fachowców – specjalistów w dziedzinach, na które jest ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy, a przez to przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego.

 – Dziś jesteśmy na Politechnice Świętokrzyskiej, wspaniałej uczelni, która wykształciła wielu zdolnych absolwentów, mieszkańców naszego regionu, którzy osiągnęli sukces. Przez ostatnie lata dzięki unijnym środkom ta uczelnia zyskała ogromny potencjał infrastrukturalny. Ma też wspaniałych wykładowców. Uczyć się możemy wszędzie jeśli mamy dobrą bazę. Dziś koszty utrzymania w innych, większych miastach są bardzo wysokie. Nie trzeba ich ponosić jeśli cel naszego kształcenia jest zbieżny z kierunkami na świętokrzyskich uczelniach – zwróciła się do przyszłych studentów wicemarszałek Renata Janik zapoznając obecnych ze szczegółami nowego programu, którego celem jest promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych i zachęcanie ich do podejmowania nauki na Politechnice Świętokrzyskiej, zapobieganie ich migracji i wspieranie ich kształcenia w celu zasilania świętokrzyskiego rynku pracy, motywowanie do uzyskania jak najlepszych wyników w nauce oraz podnoszenia aspiracji edukacyjnych i poczucia własnej wartości oraz rozwój świętokrzyskiego rynku pracy poprzez dostarczanie wykwalifikowanych pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorców.

Warunki przyznania stypendium:

 • Stypendium przyznawane jest studentom na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia realizowanych na Politechnice Świętokrzyskiej dla 100 osób.
 • Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.
 • Stypendium przyznaje się w wysokości 1 500,00 złotych miesięcznie.

Kryteria otrzymania stypendium:

Stypendium może zostać przyznane studentowi pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia realizowanych na Politechnice Świętokrzyskiej, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 • jest maturzystą i absolwentem:  liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2023/2024;
 • w dniu przystąpienia do egzaminu maturalnego posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • posiada status studenta Politechniki Świętokrzyskiej na wymienionych kierunkach:
  1. Budownictwo,
  2. Elektrotechnika,
  3. Informatyka przemysłowa,
  4. Inżynieria danych,
  5. Inżynieria środowiska,
  6. Mechanika i budowa maszyn.
 • zobowiąże się do zatrudnienia na terenie województwa świętokrzyskiego i podjęcia pracy na okres odpowiadający okresowi pobierania stypendium.

Zasady przyznania stypendium:

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium.
 • Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków stypendialnych.
 • Do wniosku wnioskodawca załącza:
  1. zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia,
  2. zaświadczenie o zameldowaniu.
 • Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może ubiegać się tylko o jedno stypendium.
 • Stypendium może być przyznawane niezależnie od innych wyróżnień, nagród finansowych i stypendiów pochodzących z innych źródeł.

Kryteria przyznania stypendium:

 • Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
 • Przy wyborze przez Komisję do rekomendacji pierwszeństwo mają wnioski studentów którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji.
 • W przypadku wniosków z takim samym wynikiem rekrutacji, będzie brana pod uwagę data wpływu wniosku.