Przewodniczący Grzegorz Banaś Prowadzi Obrady Za Stołem

Odbyło się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni zapoznali się m.in. z Informacją o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 i zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.

Radni pod przewodnictwem Grzegorza Banasia zaopiniowali:

  •  projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2040.
  • projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2023 rok.
  • projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Województwa Świętokrzyskiego, położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przedstawiony przez Rafała Kosińskiego, dyrektora Departamentu Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Województwo Świętokrzyskie jest właścicielem zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Artwińskiego, która znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie zwróciła się o wyrażenie zgody na ustanowienie służebności przesyłu na wyżej wymienionej nieruchomości, w związku z przebudową sieci gazowej zasilającej obiekty Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, polegającą na wyłączeniu z eksploatacji istniejącej sieci gazowej z rur stalowych i wybudowaniu nowej sieci niskiego ciśnienia z rur polietylenowych. Służebność ma polegać na prawie do korzystania z pasa eksploatacyjnego gruntu o powierzchni 296 m2, tj. długości 296 m i szerokości 1 m, usytuowanego wzdłuż projektowanej linii gazociągu. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach pozytywnie zaopiniowało przedmiotowy wniosek, w tym konieczność przebudowy oraz przebieg projektowanego gazociągu.

  • projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim, przedstawiony przez Annę Grzelę, dyrektor Departamentu Infrastruktury, Transportu i Komunikacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustalenie przebiegu istniejących dróg wojewódzkich następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, po zasięgnięciu opinii zarządów powiatów i zarządów związków metropolitalnych, na obszarze których przebiega droga, a w miastach na prawach powiatu – opinii prezydentów miast. W związku ze zmianami zaistniałymi na sieci dróg wojewódzkich zachodzi potrzeba zaktualizowania załączników dotyczących przebiegu dróg wojewódzkich do uchwały Nr XXXIII/457/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich w województwie świętokrzyskim. Propozycje w tym zakresie, poddane zostały zaopiniowaniu przez zarządy powiatów i Prezydenta Miasta Kielce, a do ich treści nie wniesiono uwag. W opracowanych nowych załącznikach do niniejszej Uchwały Sejmiku zawierających trzy tabele, uwzględniono zmiany w sieci dróg wojewódzkich, obejmujące:
– nowe odcinki dróg, które zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o drogach publicznych zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich,
– nowe opisy przebiegu odcinków dróg wojewódzkich zmienione w związku z: przywróceniem praw miejskich dla Iwanisk, obwodnicą Kazimierzy Wielkiej, ujednoliceniem przebiegu dróg wojewódzkich z uwzględnieniem skrzyżowań z drogami krajowymi oraz zmianą nazw ulic w m. Kielce i m. Wiślica.

  • projekt uchwały w sprawie Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza, przedstawiony przez Jacka Sułka, dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Deklarację o utworzeniu Sieci, zwaną Deklaracją Lubelską, podpisało podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza 15 regionów z 5 krajów, w tym pięć polskich województw: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie, litewskie okręgi Alytus i Marjampole oraz miasto Poniewież, Kraj Preszowski ze Słowacji, węgierski Komitat Hajdú-Bihar i pięć okręgów rumuńskich: Călărași, Caraș Severin, Dolj, Maramureș i Timiș. W 2022 roku deklarację przystąpienia do Sieci złożyło kolejnych 5 regionów. Dwa regiony z Rumunii (Agencja Rozwoju Regionalnego „Centru” i region Hunedoara) – jako członkowie stali oraz trzy regiony z Ukrainy (obwód Lwowski, Tarnopolski i Odeski) – jako członkowie stowarzyszeni. Celem Sieci jest stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa regionów na obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym w ramach Inicjatywy Trójmorza, co wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności regionów z tego obszaru w ramach całej Europy.

Ponadto radni przyjęli plan pracy komisji na I półrocze 2023 r oraz uchwałę w sprawie zdalnego trybu obradowania następnego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Wysłuchali również Informacji o stanie przygotowania nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027 za okres: 8 września – 2 grudnia 2022 r.
W tym okresie odbyły się m.in.: spotkania negocjacyjne z Komisją Europejską, z udziałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, w sprawie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027; spotkanie on-line z KE dot. efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i kwestii środowiskowych, w ramach Celu Polityki 2. W ramach Celu szczegółowego 2.6. Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej – omawiana była możliwość realizacji inwestycji, dotyczącej rozbudowy i zwiększenia mocy jedynej istniejącej w regionie spalarni odpadów medycznych (znajdującej się przy szpitalu w Sandomierzu), której moce przerobowe nie są wystarczające do zaspokojenia istniejących i prognozowanych potrzeb. Uzgodniono, że argumenty przedstawione przez IZ są wystarczające do uznania tej inwestycji za zasadną. Przeprowadzono około 20 spotkań, których celem było dotarcie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców i ich środowisk lokalnych z informacjami o możliwości wsparcia w ramach nowych programów. Uczestnicy spotkań zapoznali się m.in. z założeniami nowej Bazy Usług Rozwojowych, programów profilaktyki zdrowotnej i kompleksowej pomocy tracącym zatrudnienie. W cyklu spotkań udział wzięło ponad 250 uczestników.
Dodatkowo 2 grudnia odbyło się spotkanie konsultacyjno-informacyjne z przedstawicielami Miejskiego i Powiatowych Urzędów Pracy z województwa świętokrzyskiego. Tematyką spotkania były założenia nowej perspektywy finansowej 2021-2027 oraz podsumowanie działań z zakresu wdrażania RPOWŚ 2014-2020.

– 7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. W związku z tym w najbliższym czasie planuje się dalsze prace, związane z przygotowaniem dokumentacji, niezbędnej do wdrażania nowego programu: Szczegółowego Opisu Priorytetów, kryteriów wyboru projektów, instrukcji wykonawczej i innych dokumentów, wymaganych do ogłoszenia naborów wniosków, w tym: regulaminy, wzory umów i załączników. Wszystko po to, by jak najszybciej uruchomić środki dla beneficjentów – zapowiedział Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju.

Komisja zapoznała się również z Informacją nt. funkcjonowania i sytuacji ekonomicznej Spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., przedstawioną przez Stanisława Grzesiaka, członka Zarządu uzdrowiska.

W obradach udział wzięli również: Beata Studniarek, dyrektor Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, Maria Fidzińska-Dziurzyńska, skarbnik województwa, Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz Artur Potaczała, z-ca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Galeria zdjęć