Szerokie Ujęcie Sali Obrad

Odbyły się obrady Komisji Budżetu Finansów

14 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pod przewodnictwem Andrzeja Swajdy odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Radni m.in zapoznali się z projektami uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2024-2040, w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok a także w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej dla Gminy Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertu pn. Messa di Gloria w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju.

– Witam Państwa na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Witam członka Zarządu Województwa Tomasza Jamkę, witam panią Skarbnik Marię Fidzińską-Dziurzyńską oraz dyrektorów Urzędu Marszałkowskiego uczestniczących w posiedzeniu, którzy w razie potrzeby będą nam służyli wyjaśnieniami – zwrócił się do uczestników otwierając posiedzenie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Andrzej Swajda.

Budżet Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok przedstawiła Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska. Według planu dochody województwa zamkną się w przyszłym roku kwotą 1 320,84 mln złotych, a wydatki kwotą 1 504,19 mln złotych, co sprawi, że wynik budżetu wyniesie minus 183,35 mln złotych. Przychody osiągną 199,90 mln złotych, zaś rozchody 16,55 mln złotych.

Według projektu uchwały budżetowej na dochody województwa świętokrzyskiego w przyszłym roku złożą się: dotacje celowe – 93,56 mln złotych, środki z funduszy oraz od państwowych i samorządowych osób prawnych – 189,95 mln złotych, dotacje celowe i płatności na programy finansowane ze środków europejskich oraz inne środki bezzwrotne UE – 296,98 mln złotych, udziały w podatkach dochodowych – 324,50 mln złotych, subwencja ogólna z budżetu państwa – 396,11 mln złotych. Pozostałe dochody osiągną według planu 19,74 mln złotych.

Według przedstawionego planu wydatki budżetu w 2024 roku w poszczególnych działach miałyby przedstawiać się następująco:

 • Rolnictwo i łowiectwo – 11,04 mln złotych,
 • Rybołówstwo i rybactwo – 0,35 mln złotych,
 • Przetwórstwo przemysłowe – 2,76 mln złotych,
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę – 1,38 mln złotych,
 • Transport i łączność – 771,44 mln złotych,
 • Turystyka – 11,45 mln złotych,
 • Gospodarka mieszkaniowa – 1,51 mln złotych,
 • Działalność usługowa – 3,61 mln złotych,
 • Informatyka – 1,36 mln złotych,
 • Szkolnictwo wyższe i nauka – 4,30 mln złotych,
 • Administracja publiczna – 175,74 mln złotych,
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3,20 mln złotych,
 • Obsługa długu publicznego – 0,69 mln złotych,
 • Oświata i wychowanie – 46,47 mln złotych,
 • Ochrona zdrowia – 167,45 mln złotych,
 • Pomoc społeczna – 14,28 złotych,
 • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 65,96 mln złotych,
 • Rodzina – 1,39 mln złotych,
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6,34 mln złotych,
 • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 87,50 mln złotych,
 • Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 17,36 mln złotych,
 • Kultura fizyczna – 3,72 mln złotych,
 • Różne rozliczenia – 104,89 mln złotych.

Jako źródła pokrycia deficytu budżetu województwa w 2024 roku w wysokości 183,35 mln złotych projekt uchwały budżetowej wskazuje: 177,92 mln złotych – nadwyżka z lat ubiegłych, 2,81 mln złotych – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wyn. z rozliczeń dochodów i wydatków określonych w odrębnych ustawach, 1,63 mln złotych – niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wyn. z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UoFP oraz 0,99 mln złotych – spłata pożyczek udzielonych z budżetu województwa.

Plan przyszłorocznego budżetu zakłada wysoki poziom planowanych wydatków majątkowych w 2024 roku – 829 mln 728 tys. złotych (55,2% wydatków ogółem). Planowane wydatki majątkowe w latach 2025-2029 wyniosą 1 mld 571 mln 887 tys. złotych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2040, projekt uchwały budżetowej Województwa Świętokrzyskiego na 2024 rok oraz możliwość sfinansowania planowanego na 2024 rok deficytu budżetu.

“Telefon zaufania dla osób w kryzysie”

Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się podczas czwartkowego posiedzenia z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kielce w kwocie 2 000 złotych z przeznaczeniem na wsparcie zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej dotyczącego specjalistycznego poradnictwa realizowanego w ramach “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego od 2013 roku dofinansowuje koszty działania “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie”, który jest prowadzony przez Miasto Kielce- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie to jest zadaniem własnym powiatu z zakresu pomocy społecznej i realizowane jest w ramach specjalistycznego poradnictwa. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wskazuje, że z porad telefonicznych korzystają mieszkańcy całego województwa. Dzięki funkcjonowaniu anonimowego, bezpłatnego “Telefonu zaufania dla osób w kryzysie” w latach ubiegłych udało się zapobiec licznym próbom samobójczym, podjęte zostały interwencje oraz pomoc osobom w kryzysie.

Ciągłość tego zadania odpowiada na potrzeby osób w kryzysie z terenu naszego regionu. Rezygnacja z telefonu o numerze skróconym 195 25 niesie realne ryzyko jego utraty, a jest on już utrwalony i rozpoznawany przez osoby potrzebujące pomocy oraz służby z terenu całego województwa świętokrzyskiego. Miasto Kielce zapewni obsługę niniejszego telefonu. Dyżury przy telefonie pełnić będą pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie posiadający odpowiednie kwalifikacje. Porady będą udzielane całodobowo.

Dymarki w Nowej Słupi

Radni dyskutowali nad projektem uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej w kwocie 50 000 złotych w formie dotacji celowej Gminie Nowa Słupia z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 56. Dymarek w Nowej Słupi.

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia pismem z 6 września br. zwrócił się o wsparcie finansowe tego wydarzenia, które zaplanowano na 10-11 sierpnia 2024 roku. Dymarki w Nowej Słupi organizowane są nieprzerwanie od 56 lat u podnóża Łysej Góry i posiadają najdłuższą tradycję spośród imprez plenerowych organizowanych w województwie świętokrzyskim. To prawdopodobnie największy festyn archeologiczny w Europie, podczas którego odwiedzający zapoznają się z aspektami starożytnego hutnictwa.

W 2024 roku przewidziano prezentacje starożytnej metalurgii żelaza i przygotowanie warsztatów z okresu wpływów rzymskich i celtyckich z udziałem około dwustu prezenterów. 56. Dymarki w Nowej Słupi poprzedzone będą plenerem malarskim i rzeźbiarskim z udziałem twórców ludowych oraz dwudniowymi „Dymarkowymi Biegami Górskimi”, które odbędą się 3 i 4 sierpnia.

XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz

Komisja Budżetu i Finansów w czasie posiedzenia pochyliła się nad projektem uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł Gminie Busko-Zdrój z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji koncertu pn. Messa di Gloria w ramach XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku Zdroju.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój pismem z dnia 6 września 2023 roku zwrócił się o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację XXX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju, w szczególności na pokrycie kosztów organizacji koncertu pn. Messa di Gloria, który odbędzie się w dniu 3 lipca 2024 roku w Kościele św. Brata Alberta w Busku-Zdroju. Uzasadnieniem wniosku są wysokie koszty organizacji XXX jubileuszowej edycji festiwalu oszacowane na ponad milion złotych, z czego ok. 168 340,00 złotych stanowi koszt organizacji wymienionego koncertu.

Festiwal odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 7 lipca 2024 roku, a miejscem koncertów będą: Busko-Zdrój (Buskie Samorządowe Centrum Kultury, kościoły, muszla parku zdrojowego), Ożarów, Solec-Zdrój, Chmielnik, Wiślica, Skalbmierz, Staszów, Złota, Szydłów, Działoszyce, Mirzec, Park Kultury w Starachowicach. Festiwal jest wydarzeniem cyklicznym o wieloletniej tradycji i międzynarodowym zasięgu, który promuje walory naturalne i kulturowe regionu świętokrzyskiego.

Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego

Członkowie Komisji zapoznali się również z projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej w wysokości 60 000 złotych na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej.

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, której organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski, funkcjonuje od 1 stycznia 2014 roku. Biblioteka została utworzona na bazie zlikwidowanej z dniem 31 grudnia 2013 r. przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej.

Pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Skarżyskim zostało podpisane porozumienie, w którym uzgodniono obowiązki stron. Na mocy tego porozumienia Województwo w latach 2014-2023 udzieliło Powiatowi Skarżyskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (tj. kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych Biblioteki). Pismem z dnia 10 października br. Powiat Skarżyski zwrócił się z ponowną prośbą o udzielenie pomocy finansowej na ten cel również w roku 2024.

Pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego

Radni zaznajomili się także z projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2024, w wysokości 150 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju.

Powiat Buski będący organem prowadzącym Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju (działającego przy Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym „Górka” im. dr. Szymona Starkiewicza, funkcjonującym przy Uzdrowisku Busko-Zdrój S.A.) zwrócił się ponownie z prośbą do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na 2024 r. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna oraz VI Liceum Ogólnokształcące Specjalne. Pacjenci przebywający na leczeniu lub rehabilitacji w ww. szpitalu realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Zespole Szkół Specjalnych (średni czas hospitalizacji to ok. 3 tygodnie), w którym liczba uczniów i wychowanków – podobnie jak we wszystkich tego rodzaju placówkach, tj. szkołach zorganizowanych przy podmiotach leczniczych – jest ściśle uzależniona od liczby pacjentów szpitala.

Z analizy przeprowadzonej przez Powiat Buski wynika, że w roku szkolnym 2022/23 w Zespole uczyło się 510 uczniów, z czego 420 (ok. 82%) pochodziło z województwa świętokrzyskiego. Pozostałych 90 uczniów (ok. 18%) pochodziło z innych województw, zaś z terenu samego powiatu buskiego 153 uczniów, co stanowi 30% ogółu.

Koszty funkcjonowania Zespołu z roku na rok wzrastają, zaś subwencja maleje – z uwagi na mniejszą liczbę młodych pacjentów szpitala. Przewidywane wykonanie wydatków w 2023 roku to ok. 1 mln 600 tys. zł przy subwencji oświatowej opiewającej na kwotę 1 mln 118 tys. zł i wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na poziomie 150 tys. zł. Z tego wynika, że Powiat Buski musiał dołożyć do funkcjonowania Zespołu w br. ok. 332 tys. zł.

W związku z powyższym Powiat Buski zwrócił się z prośbą do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o partycypowanie w kosztach utrzymania Zespołu, tj. wsparcie finansowe także w roku 2024.