ODDZIAŁ SPRAWOZDAWCZOŚCI I EWALUACJI

IR-IX – Oddział Sprawozdawczości i Ewaluacji
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel. 41 395-14-16


Do zadań Oddziału Sprawozdawczości i Ewaluacji w szczególności należą:

 1. koordynacja działań związanych z obowiązkami sprawozdawczymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020) oraz programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 (FEŚ 2021-2027) (dalej łącznie zwane Programami),
 2. przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu sprawozdań okresowych, rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Programów oraz przedkładanie ich właściwym instytucjom zgodnie z obowiązującymi procedurami i właściwymi wytycznymi,
 3. koordynacja przygotowania oraz aktualizacji metodologii szacowania wartości wskaźników produktu i rezultatu Programów,
 4. monitorowanie i analizowanie postępu rzeczowego Programów, w tym w zakresie wskaźników produktu i rezultatu, wskaźników ram wykonania i postępów realizacji Programów,
 5. monitorowanie postępu finansowego Programów, w tym zasady automatycznego anulowania zobowiązań oraz wykonania prognoz certyfikacji,
 6. weryfikacja prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej pod kątem realizacji zasady automatycznego anulowania zobowiązań,
 7. przekazywanie do Komisji Europejskiej przez system SFC sprawozdań rocznych, sprawozdania końcowego, badań ewaluacyjnych, prognoz certyfikacji oraz zbiorczych danych dotyczących wykonania Programów,
 8. opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu informacji o realizacji Programów w roku poprzednim do przekazania sejmikowi województwa,
 9. koordynacja działań związanych z obowiązkami w zakresie ewaluacji Programów, w tym pełnienie funkcji Jednostki Ewaluacyjnej, współpraca z Krajową Jednostką Ewaluacyjną oraz Komisją Europejską,
 10. przygotowanie, aktualizacja i monitorowanie Planów Ewaluacji Programów,
 11. przygotowanie postępowań oraz współpraca w zakresie realizacji zamówień publicznych na potrzeby badań i analiz w obszarze ewaluacji, w tym opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału oraz szacowania wartości zamówienia,
 12. monitorowanie, rozpowszechnianie wyników ewaluacji oraz raportowanie stanu wdrożenia rekomendacji z badań ewaluacyjnych,
 13. organizacja pracy Grupy Sterującej Ewaluacją oraz współpraca z członkami Grupy w zakresie realizacji procesu ewaluacji,
 14. opracowywanie zestawień, analiz i innych materiałów informacyjnych dotyczących postępu realizacji i ewaluacji Programów,
 15. koordynacja zagadnień związanych z kontrolą zarządczą w Departamencie, w tym w zakresie zagadnienia konfliktu interesów w kontekście zapisów art. 61 rozporządzenia finansowego,
 16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania i aktualizacji dokumentów programowych oraz procedur wdrażania Programów w zakresie realizowanych zadań.