Oddział Programowania Strategicznego i Analiz

IR-I – Oddział Programowania Strategicznego i Analiz
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel. 41 395-14-29

Do zadań Oddziału Programowania Strategicznego i Analiz w szczególności należą:

 1. przygotowywanie projektu strategii rozwoju województwa, jej monitorowanie i okresowa aktualizacja,
 2. realizacja prac prowadzących do koordynacji dokumentów strategicznych na poziomie województwa – współpraca służąca koordynacji aktywności analitycznych, koncepcyjnych, promocyjnych związanych z realizacją polityki rozwoju oraz wzajemnemu wzmacnianiu działalności planistycznych i wdrożeniowych związanych z realizacją strategii województwa,
 3. opiniowanie dokumentów strategicznych, w tym m.in. strategii rozwoju gmin, strategii ponadlokalnych, strategii terytorialnych, gminnych programów rewitalizacji, planów mobilności miejskiej i innych, opracowywanych przez samorządy lokalne z województwa świętokrzyskiego,
 4. prowadzenie spraw z zakresu Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego jako instrumentu koordynującego wspólne przedsięwzięcia rządu i samorządu województwa, realizowane w szczególności w oparciu o środki strukturalne Unii Europejskiej w latach 2014-2020,
 5. pełnienie funkcji Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, w tym prowadzenie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju województwa, a także badań, analiz oraz raportowanie na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
 6. wypracowywanie w porozumieniu z innymi oddziałami i departamentami oraz przygotowywanie projektów stanowisk Zarządu Województwa w odniesieniu do polityki spójności Unii Europejskiej oraz polityki regionalnej na szczeblu krajowym,
 7. udział w pracach nad dokumentami programowymi w perspektywie 2021-2027, w tym w szczególności programem regionalnym oraz programem dla Polski Wschodniej, instrumentami terytorialnymi,
 8. monitorowanie realizacji krajowych programów operacyjnych na poziomie regionalnym,
 9. koordynacja zadań związanych z aplikowaniem o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych,
 10. przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem projektu budżetu Województwa oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF), w tym wykazu przedsięwzięć do WPF,
 11. przygotowywanie okresowych i rocznych sprawozdań z przebiegu wykonania budżetu Województwa oraz informacji o kształtowaniu się WPF.