ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI REGIONALNYMI

IR-II – Oddział Zarządzania Programami Regionalnymi

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Inwestycji i Rozwoju

ulica Sienkiewicza 63

25-002 Kielce

tel.  41 395-13-93

Do zadań Oddziału Zarządzania Programami Regionalnymi w szczególności należą:

1)   realizacja zadań, dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 (RPOWŚ 2014-2020), w tym:

a) współpraca z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2014-2020 oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, będącymi podstawą dla interwencji środków strukturalnych w latach 2014-2020,

b) opracowanie oraz wprowadzanie zmian do RPOWŚ 2014-2020, uzgodnionych lub wynegocjowanych z Instytucją Koordynującą RPO oraz Komisją Europejską,

c) zarządzanie zmianami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWŚ w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego,

d) zarządzanie zmianami Opisu Funkcji i Procedur dla RPOWŚ 2014-2020,

e) zarządzanie zmianami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Certyfikującej RPOWŚ 2014-2020,

f) koordynacja prac, dotyczących opracowania i aktualizacji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020,

g) prowadzenie Sekretariatu Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020,

h) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014,

i) koordynacja działań związanych z kontrolami przeprowadzanymi w IZ RPOWŚ 2014-2020 przez podmioty zewnętrzne,

j) sporządzanie, we współpracy z Departamentami: DW EFS, KA, odpowiednimi oddziałami KC oraz IR – Deklaracji Zarządczej RPOWŚ 2014-2020,

k) koordynacja prac związanych z realizacją finansowej części Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego,

l) prace, związane z zamykaniem RPOWŚ 2014-2020,

2)   realizacja zadań, dotyczących programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ 2021-2027), w tym:

a) współpraca z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, w zakresie prac nad dokumentami operacyjnymi na perspektywę finansową UE 2021-2027 oraz krajowymi dokumentami strategicznymi, w tym m.in.: programem FEŚ 2021-2027 oraz Kontraktem Programowym dla Województwa Świętokrzyskiego,

b) opracowanie oraz wprowadzanie zmian do FEŚ 2021-2027, uzgodnionych lub wynegocjowanych z Instytucją Koordynującą UP oraz Komisją Europejską,

c) koordynacja i nadzór nad opracowaniem dokumentów, służących realizacji FEŚ 2021-2027, w tym m.in.: Szczegółowego Opisu Priorytetów, Instrukcji Wykonawczej, Opisu Systemu Zarzadzania i Kontroli,

d) zarządzanie zmianami Szczegółowego Opisu Priorytetów FEŚ 2021 – 2027 RPOWŚ w uzgodnieniu z ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego,

e) zarządzanie zmianami Instrukcji Wykonawczej dla FEŚ 2021-2027,

f) zarządzanie zmianami Opisu Systemu Zarzadzania i Kontroli dla FEŚ 2021-2027, koordynacja prac, dotyczących opracowania i aktualizacji harmonogramu.