ODDZIAŁ ROZWOJU INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

IR-XI – Oddział Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
ul. Sienkiewicza 63
25-002 Kielce
tel.  41 395-13-36

Do zadań Oddziału Rozwoju Innowacji i Przedsiębiorczości w szczególności należy:

  1. realizacja działań służących aktualizacji, wdrażaniu i operacjonalizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego, w tym opracowanie/zlecanie opracowania badań, analiz, ewaluacji oraz raportów monitoringowych,
  2. animowanie i kojarzenie inicjatyw oraz pogłębianie partnerstwa regionalnego, służących realizacji efektywnej polityki innowacji i poszukiwaniu efektów synergii występujących inicjatyw proinnowacyjnych,
  3. opracowywanie i realizacja projektów wspierających wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego,
  4. koordynacja promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Systemu Innowacji w regionie i poza jego granicami, m.in. poprzez organizację konferencji, spotkań, warsztatów dla przedstawicieli podmiotów działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego,
  5. pełnienie funkcji sekretariatu Świętokrzyskiej Rady Innowacji, w tym organizacja posiedzeń, bieżący kontakt z członkami Rady, opracowywanie dokumentów związanych z jej działalnością,
  6. realizacja zadań związanych z koordynacją polityki innowacji w regionie, w tym organizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania,
  7. współpraca z instytucjami ponadregionalnymi, krajowymi i zagranicznymi
    w zakresie polityki innowacji i transferu wiedzy, m.in. udział w spotkaniach tematycznych dotyczących KIS i RIS.