Oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie “Przystań”

Oferta wpłynęła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w dniu 28.07.2011r. z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania pod nazwą : ”Prowadzenie różnych form pomocy dla mieszkańców powiatu Starachowickiego i ościennych powiatów w zakresie problemów używania środków psychoaktywnych i przemocy w rodzinie”.

Oferta Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie “Przystań”

Oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków 3
25-516 Kielce
fax: 41/344 30 94
e -mail: paulina.wozniak@sejmik.kielce.pl