Oferta Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie”

Oferta wpłynęła 3 sierpnia 2011 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z wnioskiem o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym realizacji zadania pn:  „Wzmocnienie i rozwój sektora Ekonomii Społecznej poprzez stworzenie i funkcjonowanie profesjonalnej infrastruktury wsparcia, kreowanie przyjaznego otoczenia dla podmiotów Ekonomii Społecznej oraz budowanie świadomości społecznej w tym zakresie – Poradnictwo prawne i obywatelskie na rzecz wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych w powiecie pińczowskim i opatowskim”.

Oferta Stowarzyszenia “Nadzieja Rodzinie”

Oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy przesłać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków 3
25-516 Kielce
fax: 41/344 30 94
e -mail: paulina.wozniak@sejmik.kielce.pl