Efs

Ogłoszenia o konkursach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkursy: nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-266/19 Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT, nr: RPSW.09.02.02-IZ.00-26-265/19 Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (konkursy dedykowane Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu) oraz konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-267/19 Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3