Efs 768x285 768x285 768x285

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 ZIT RPOWŚ 2014-2020 – Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19 i zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.2.3 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej – ZIT.
Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:
Wspieranie realizacji krajowych programów zdrowotnych w zakresie poprawy wykrywalności nowotworów raka szyjki macicy, piersi i jelita grubego, w tym koncentrujące się na eliminowaniu barier w dostępie do badań diagnostycznych oraz zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne poprzez:
1. Wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– podmioty lecznicze, wykonujące na terenie województwa działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych (posiadające kontrakt z dyrektorem Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub umowę z ministrem właściwym ds. zdrowia),
– jednostki organizacyjne służb medycyny pracy,
– podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:
3 191 875 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.:
w wersji elektronicznej (od 14.01.2019 r. – godz. 7:00 do 31.01.2019 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków
o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)
oraz
w wersji papierowej (w dni robocze od 14.01.2019 r. – godz. 7:30 do 31.01.2019 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 31 stycznia 2019 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku
o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec kwietnia 2019 r.

Kontakt:
1. Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00, tel. 41 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.
2. Instytucja Pośrednicząca ZIT – Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce, w godzinach od 8:00 do 15:00 tel. 41 36 76 707, 41 36 76 553 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej biurozit@um.kielce.pl.

Dodatkowo informacji udziela:
– Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440)
– Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. 15 832 33 54, 15 864 20 74)
– Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Regulamin konkursu dla Poddziałania 8.2.3 wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 (link: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow) oraz w wersji papierowej w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.