Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020

Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego ogłasza konkurs nr: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-270/19 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Wsparciem może zostać objęty następujący typ operacji:

1. Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi – zależnymi z powodu zaburzeń psychicznych i/lub uzależnienia od alkoholu i/lub uzależnienia od substancji psychoaktywnych, obejmująca w szczególności

a) tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych);
b) tworzenie oraz wsparcie działalności zespołów leczenia środowiskowego (domowego);
c) tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej wskazanych w punkcie 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania;
d) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin;
e) wsparcie psychologiczne i /lub szkolenie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
f) przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz przygotowanie warunków do opieki domowej;
g) teleopiekę medyczną, wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz bezpośredniej pomocy personelu medycznego na wezwanie w szczególnej sytuacji.

Wsparcie, o którym mowa w punktach: d, e, f i g nie może być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcie, a jedynie w połączeniu z pozostałymi punktami zawartymi w typie operacji, o których mowa w punktach: a, b i c.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

– jednostki samorządu terytorialnego,
– jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia JST,
– instytucje pomocy i integracji społecznej,
– podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe,
– podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
– podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizujące zadania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 9 250 000 PLN, w tym 8 500 000 PLN ze środków Unii Europejskiej, a 750 000 PLN z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,5% wydatków kwalifikowalnych (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną), w tym maksymalny poziom dofinansowania UE wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, a maksymalne współfinansowanie z budżetu państwa wynosi 7,5% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 7,5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

UWAGA – W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego w pełnej wysokości ze środków PFRON w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, skierowanych do osób z niepełnosprawnościami i/lub do ich otoczenia. Szczegóły zostały zawarte w regulaminie konkursu.

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 6 września 2019 r.:

  • w wersji elektronicznej (od 12.08.2019 r. – godz. 7:00 do 06.09.2019 r. – godz. 15:00) za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) do obsługi wniosków o dofinansowanie w ramach RPOWŚ 2014-2020 (dostęp do systemu TUTAJ)

oraz

  • w wersji papierowej (w dni robocze od 12.08.2019 r. – godz. 7:30 do 06.09.2019 r. – godz. 15:00) w sekretariacie (I piętro pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Zachowanie terminu do 6 września 2019 r. (godz. 15:00) oznacza wpływ wniosku o dofinansowanie do Departamentu Wdrażania EFS zarówno w wersji elektronicznej oraz papierowej.

 Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na koniec listopada 2019 r.

Kontakt:

Instytucja Organizująca Konkurs – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. H. Sienkiewicza 27, 25-007 Kielce (w godzinach od 8:00 do 15:00), tel. (41) 34 98 923 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej infoEFS@sejmik.kielce.pl.

 

Dodatkowo informacji udziela:

  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel. (41) 343 22 95, (41) 340 30 25, (41) 301 01 18, infolinia 800 800 440);
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz (tel. (15) 832 33 54, (15) 864 20 74);
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój (tel. (41) 378 12 06, (41) 370 97 17).

Regulamin konkursu dla Poddziałania 9.2.3 wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej RPOWŚ 2014-2020 (link: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/index.php/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow) oraz w wersji papierowej w sekretariacie (I piętro – pok. 105) Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.