Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeprowadza konsultacje z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego.

Działając na podstawie art. 10 a ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Uchwały VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 r. poz. 1917) oraz w związku z art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeprowadza konsultacje z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie zmiany granic administracyjnych gminy Mirzec, skutkującej zmianą granic powiatu starachowickiego oraz województwa świętokrzyskiego.
1) Konsultacje rozpoczynają się w dniu 24 lutego 2020 r. i zostaną zakończone w dniu 28 lutego 2020 r.
2) W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy województwa świętokrzyskiego.
3) Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej. Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu w jednej z rubryk ”jestem za”, ”jestem przeciw” – znaku X i wypełnieniu części tabeli z danymi identyfikującymi głosującego oraz złożeniu własnoręcznego podpisu na ankiecie.
4) Ankiety konsultacyjne umieszcza się:
a) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 budynek C-2 na paterze Stanowisko Obsługi Interesanta;
b) w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: www.swietokrzyskie.pro
5) Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy mogą składać w miejscu udostępnienia ankiet konsultacyjnych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@sejmik.kielce.pl
6) Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a także adresu zamieszkania i nr PESEL.
7) Nie będą rozpatrywane anonimowe ankiety oraz ankiety, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt. 1.
8) Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.
9) Po zakończeniu konsultacji, Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, przedkłada je Zarządowi Województwa oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro
10) Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada i szczegółowych informacji udziela: Departament Nieruchomości, Geodezji i Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce tel.: 41 342-11-05 lub 41 342-18-75.

Uchwała zarządu

Uzasadnienie uchwały zarządu

Wniosek Wójta Gminy Mirzec o wydanie opinii

Zał. Nr 1 Mapa zmiany granic 2020r

Zał. Nr 2 ANKIETA KONSULTACYJNA