Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2019 r. poz. 1917), uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r.Nr 217 poz. 2537).

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom społecznym z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego, organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami
projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
.

 1. Konsultacje społeczne rozpoczynają się w dniu 8 grudnia 2022 r. i zostaną zakończone w dniu 29 grudnia 2022 r.
 2. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć mieszkańcy, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty z województwa świętokrzyskiego. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 3. Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie wyrażenia opinii i uwag do ww. projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: swietokrzyskie.pro w zakładce według poniższej ścieżki: Strona główna>Urząd Marszałkowski>Departamenty>Departament Przyrody
  i Klimatu>Aktualności Departamentu Przyrody i Klimatu>Konsultacje Społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotyczącej wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.bip.sejmik.kielce.pl.
 4. Opinie i uwagi należy przesłać drogą elektroniczną na adres: pk@sejmik.kielce.pl
  na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 lub złożyć w formie pisemnej – pocztą
  na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Przyrody i Klimatu, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce bądź złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (w godzinach pracy Urzędu 7.30 – 15.30).
 5. Uczestnicy konsultacji społecznych zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią i uwagami swojego imienia, nazwiska, nazwy organizacji lub podmiotu,
  a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu
  lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 6. Nie będą rozpatrywane opinie i uwagi anonimowe lub niezawierające informacji
  o uczestnikach wymienionych w pkt 2.
 7. Opinie i uwagi, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt 1, nie będą rozpatrywane.
 8. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
 9. Informacja o wynikach konsultacji społecznych po przyjęciu jej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: bip.sejmik.kielce.pl oraz zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro.
 10. Szczegółowych informacji udziela: Departament Przyrody i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce tel.: 41 342-11-29 lub 41 342-15-19.