Herb Urzedu Na Strone

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

Działając na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. 2019 poz. 512), uchwały Nr X/167/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa Świętokrzyskiego ze Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a także uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom społecznym projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

1) Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16 maja 2019 r. i zostaną zakończone w dniu 24 maja 2019 r.

2) W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren województwa świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Rada Działalności Pożytku Publicznego, a także mieszkańcy Województwa Świętokrzyskiego. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

3) Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Świętokrzyskiego, który będzie dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Świętokrzyskiego: www. swietokrzyskie.pro  w zakładce: „Konsultacje społeczne projektu Statutu Województwa”.

4) Opinie, uwagi i wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekr.ks@sejmik.kielce.pl na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kancelarii Sejmiku pok. 201, II piętro.

5) Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.

6) Po zakończeniu konsultacji, Kancelaria Sejmiku sporządza zestawienie wszystkich uwag i wniosków, które przedstawia Komisji Statutowej celem rozpatrzenia.

7) Komisja Statutowa nie jest zobowiązana do rozpatrywania opinii anonimowych lub niezawierających informacji o uczestnikach wymienionych w pkt.2.

8) Uwagi, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt. 1, nie będą rozpatrywane.

9) Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.

10) Kancelaria Sejmiku sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, przedkłada je Zarządowi Województwa oraz do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro

11) Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada i szczegółowych informacji udziela: Kancelaria Sejmiku, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25- 516 Kielce tel.: 41 342-14-50 lub 41 342-19-44.

Formularz konsultacji
Projekt uchwały Sejmiku
Gminy
Mapka