Ogłoszenie o naborze kandydata reprezentującego organizacje pozarządowe lub podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w 2021 roku w otwartych konkursach ofert ogłoszonych przez Departament Ochrony Zdrowia na wsparcie realizacji zadań publicznych

Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, ogłasza dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020.1057) nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w 2021 roku w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z następujących zakresów:

 • ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2020.295 z późn. zm.),
  oraz
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii.

1. Do zadań Komisji należeć będzie m.in.:

 • ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w ramach otwartych konkursów ofert z uwzględnieniem kryteriów ustalonych w treści ogłoszenia o konkursie,
 • przedstawienie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego propozycji przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego wraz z proponowaną kwotą dotacji.

2. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3. W skład Komisji konkursowej może wejść reprezentant organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który spełni łącznie następujące kryteria:

 • jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie pozostaje wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 • posiada przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie realizacji zadań zleconych,
 • reprezentuje organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z:
  – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn.zm.),
  – Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2019.1781).

4. W skład komisji konkursowej nie może wejść przedstawiciel organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorącej udział w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, należy:

1. składać w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30 na adres:
Departament Ochrony Zdrowia,
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

LUB

2. przesłać skan podpisanego dokumentu w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 15.30:

na adres e-mail: sekretariat.OZ@sejmik.kielce.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: /3h680wewfh/skrytka.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Wybór kandydata na członka Komisji Konkursowej zostanie przeprowadzony w sposób losowy, spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy