OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2028”

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego poddaje konsultacjom projekt „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2028”

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 6 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w domowej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1249 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571), Uchwały Nr VIII/94/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Święt. z 2011 r., Nr 217 poz. 2537).

 1. Postanawia się skierować do konsultacji społecznych projekt „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2028”.
 2. Konsultacje przeprowadza się, w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia projektu konsultowanego Programu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro.
 3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii, wniosków mieszkańców województwa świętokrzyskiego na temat „Projektu Programu”. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
 4. Opinie, uwagi i wnioski będą przyjmowane wyłącznie na „Formularzu konsultacji”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia:
 • w formie pisemnej – pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub złożone osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (w godzinach pracy Urzędu). Decyduje data wpływu dokumentu do Urzędu.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: artur.armata@sejmik.kielce.pl.
 1. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do przekazania wraz ze zgłaszaną opinią swojego imienia, nazwiska, a w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adresu lub innej formy kontaktu zwrotnego.
 2. Nie będą rozpatrywane opinie anonimowe lub niezawierające informacji o uczestnikach wymienionych w pkt 1.
 3. Uwagi, które wpłyną po upływie terminu określonego w pkt 2, nie będą rozpatrywane.
 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących w nich udział.
 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada i szczegółowych informacji udziela: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce tel. 41 395-11-53.

Załączniki:

Projekt „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2023-2028”

FORMULARZ KONSULTACJI