Świetokrzyskie Zabytki

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW DO DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

W związku z Uchwałą Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, Województwo Świętokrzyskie ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Województwo Świętokrzyskie, po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji zgłosi, do dofinansowania w ramach Programu.

Dofinansowanie z Programu może zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
O dofinansowanie może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku zlokalizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zwany dalej Beneficjentem.
Zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie z Programu, nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

W ramach ogłoszonego naboru Beneficjent ma prawo do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie z Programu o wartości nieprzekraczającej następujących limitów:

  1. do 150 000 złotych;
  2. do 500 000 złotych;
  3. do 3 500 000 złotych.

Wysokość dofinansowania będzie wynosić nie więcej niż 98% wartości zadania inwestycyjnego.

W celu zgłoszenia wniosku o dofinansowanie z Programu należy wypełnić wniosek na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot uprawniony tytułu prawnego do zabytku;
  2. decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków – w przypadku zabytków rejestrowych.
  3. zaświadczenie, nominacja, powołanie na stanowisko zarządzającego podmiotem, w którego władaniu jest obiekt.

Wniosek powinien być wypełniony na komputerze, opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania Beneficjenta i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (dokument uprawniający powinien być załączony).
Wnioski należy składać w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce /Budynek C2, pok. 12-13 w godzinach 7.30-15.30 w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 13.00 oraz przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.KD@sejmik.kielce.pl
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu wniosku do urzędu.

Decyzję o wyborze wniosków do złożenia do dofinansowania z Programu podejmuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na podstawie rekomendacji komisji ds. weryfikacji i wyboru wniosków.
Przy opiniowaniu wniosków zastosowanie mają następujące kryteria:

  1. znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, jego wartość historyczna, naukowa lub artystyczna,
  2. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
  3. stan techniczny zabytku wymagający zabiegów konserwatorskich,
  4. stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji.

Od decyzji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nie przysługuje odwołanie. Zgłoszenie wniosku do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej podmiot uprawniony.

W przypadku uzyskania promesy dofinansowania zadania objętego wnioskiem, ostateczna decyzja o przyznaniu dotacji podjęta zostanie przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w drodze uchwały. Województwo Świętokrzyskie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

Szczegółowe zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się pod następującym adresem internetowym https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/.
Informacji udziela Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego: tel. 41 395-17-26

Wzór wniosku o dofinansowanie