Góry Ś

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Świętokrzyskiego z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. Oferty można składać do dnia 6 kwietnia 2021 roku.


Celem konkursu jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi turystyki oraz wspieranie i upowszechnianie krajoznawstwa, szczególnie w środowisku dzieci i młodzieży.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, które łącznie spełniają następujące warunki: prowadzą działalność statutową w zakresie turystyki i krajoznawstwa, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym rejestrze najpóźniej w dniu składania oferty.

Do pobrania: