Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Pieniądze na odnowę wsi, karta dla rodzin wielodzietnych, stypendia dla sportowców

Uchwałę w sprawie wdrożenia programu „Świętokrzyska Karta  Rodziny na 5+” przyjęli radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas posiedzenia, które odbyło się 26 maja 2014 roku na zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Zatwierdzili również listę projektów, które będą realizowane w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” oraz zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych w bieżącym roku.

Radni zatwierdzili listę rankingową projektów przeznaczonych do realizacji w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 rok.” Jak poinformował Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, na konkurs wpłynęło 86 wniosków o dofinansowanie od gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Po ich rozpatrzeniu wyłoniono 56 projektów, na realizację których w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy. Maksymalna dotacja na jeden projekt nie przekracza 20 tys. zł, a łączna wartość dofinansowania to 1 mln zł. Zatwierdzone projekty dotyczą m. in. działań wzmacniających tożsamość kulturową czy niewielkich inwestycji poprawiających jakość życia.

Założenia przyjętej przez Sejmik „Świętokrzyskiej Karty  Rodziny na 5+” przedstawił wicemarszałek Grzegorz Świercz. Zostanie ona wprowadzona na terenie województwa świętokrzyskiego z dniem 1 lipca 2014 roku i ma być elementem polityki społecznej w obszarze działań na rzecz rodziny, realizowanej przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Celem ustanowienia Karty jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, a także wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w tych rodzinach.

Rodziny uczestniczące w programie na początek będą mogły liczyć na zniżki przy korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej w jednostkach organizacyjnych Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Trwają również rozmowy z innymi podmiotami, by przyłączyły się do programu. Jego partnerami mogą zostać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne. Do korzystania ze „Świętokrzyskiej Karty Rodziny na 5+” będą uprawnieni członkowie rodzin wielodzietnych, w tym rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, w których wychowuje się co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia, albo do 25 roku życia – gdy dziecko uczy się studiuje lub jest niepełnosprawne i pozostaje pod opieką rodzica.

Sejmik przyjął również uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia sportowe reprezentantom województwa świętokrzyskiego, przekazując na ten cel na 2014 rok 100 tys. zł. Jak poinformował Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, stypendia mogą otrzymać m. in. zawodnicy klubów reprezentujących województwo w sportach olimpijskich objętych systemem młodzieżowego współzawodnictwa krajowego, którzy osiągają sukcesy w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy czy w zawodach sportowych rangi Mistrzostw Polski. Wnioski stypendialne należy złożyć do 30 czerwca tego roku, w którym stypendium ma być przyznane. Miesięczna minimalna wysokość stypendium sportowego wynosi 350 zł. Stypendium sportowe wypłacane będzie od lipca do grudnia. Co roku otrzymuje je od 40 do 60 zawodników.

Z kolei nagrody pieniężne lub rzeczowe finansowane ze środków budżetu województwa mogą otrzymać zawodnicy  reprezentujący województwo w sportach mających szczególne znaczenie dla regionu, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy oraz trenerzy prowadzący szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki. Nagrody przyznawane są za wyniki sportowe osiągnięte w danym roku budżetowym. Wnioski można składać w ciągu całego roku budżetowego, do 30 listopada. Minimalna wysokość nagrody pieniężnej wynosi 350 zł. Może być ona przyznana w kategorii młodzieżowiec i senior.

Radni wyrazili również zgodę na wynajęcie powierzchni pod działalność gospodarczą w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.