Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy alei dziewięciu wieków Kielc trzy. Ujęcie z lotu ptaka

Trwa sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – transmisja online

W Sali Kameralnej Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach trwa XXXVI sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obrady radnych można śledzić w relacji online na stronie esesja.tv

W porządku obrad:

1. Otwarcie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przez Przewodniczącego Sejmiku – Pana Andrzeja Prusia.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Zgłoszenie wniosków o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
4. Wybór sekretarzy obrad.
5. Głosowanie nad wnioskami o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad sesji.
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2041 za I półrocze 2021 roku:
a) wystąpienie Marszałka Województwa – Pana Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2021 roku:
a) wystąpienie Marszałka Województwa – Pana Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) przyjęcie informacji.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Kielce z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika Matki Polki Sybiraczki w Kielcach”:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Agnieszki Buras,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gmin Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Marszałka Województwa Pana Andrzeja Bętkowskiego,
b) stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Macieja Gawina,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finasów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2041:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) stanowisko Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Skarbnika Województwa Pani Marii Fidzińskiej- Dziurzyńskiej,
b) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/411/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być dofinansowane w 2021 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Wicemarszałek Województwa Pani Renaty Janik,
b) stanowisko Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Waldemara Wrony,
c) dyskusja,
d) głosowanie uchwały.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części nieruchomości zajętej pod lotnisko w Masłowie k/Kielc, na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego- Lasy Państwowe:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Członka Zarządu Pana Tomasza Jamki,
b) stanowisko Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą – wystąpienie Przewodniczącego Komisji Pana Grzegorza Banasia,
c) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów -wystąpienie Przewodniczącej Komisji Pani Magdaleny Zieleń,
d) dyskusja,
e) głosowanie uchwały.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2018-2020 wraz z wnioskami pokontrolnymi:
a) przedstawienie projektu uchwały – wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Agaty Binkowskiej,
b) dyskusja,
c) głosowanie uchwały.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w okresie między sesjami.
19. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.