Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odbędą się 18 czerwca 2021, o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, sala 202, al. IX Wieków Kielc 3. Z uwagi na stan epidemii posiedzenie zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym – w formie telekonferencji z użyciem systemu eSesja – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 1842.)

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego w 2020 roku.
  3. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2020 r.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pozakonkursowego Województwa Świętokrzyskiego pn. Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych realizowanego w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  7. Przyjęcie planu pracy komisji na drugie półrocze 2021 roku.
  8. Sprawy różne.

Osoby wyrażające chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszone są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu 41 342 19 44