Flagi z herbem województwa świętokrzyskiego, otwarty laptop oraz głośnik

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego odbędzie się 15 września 2022 r. o godz. 9:00. Obrady zostaną przeprowadzone w trybie zdalnym (hybrydowo) – stosownie do art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2022-2040, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku.
 3. Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2022 roku.
 4. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2017-2021.
 5. Przygotowanie kontroli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2015-2020:
  a) zapoznanie się z materiałami przekazanymi do kontroli,
  b) ustalenie składu zespołu kontrolnego,
  c) wyznaczenie kierunków kontroli.
 6. Przygotowanie kontroli w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w 2021 roku:
  a) zapoznanie się z rejestrem uchwał,
  b) wybór uchwał do kontroli szczegółowej,
  c) ustalenie składu zespołu kontrolnego.
 7. Sprawy różne.

Mieszkańcy wyrażający chęć zapoznania się z przebiegiem obrad Komisji proszeni są o kontakt z Kancelarią Sejmiku co najmniej na dzień przed planowanym posiedzeniem, pod numerem telefonu: 41 342 19 44.

Dziennikarzy prosimy o kontakt z Biurem Prasowym Urzędu Marszałkowskiego.