Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

18 lipca 2019 r. o godz. 08.30, w sali nr 102, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.odbędzie się posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w drodze umów sprzedaży, nieruchomości gruntowych położonych w gminie Kije, w obrębie Umianowice, na potrzeby realizacji zadań Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 77,4254 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminach: Sandomierz, Samborzec i Koprzywnica.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5389 ha, stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w gminie Łubnice, powiat staszowski oraz w gminie Pacanów, powiat buski.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/554/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego, położonych w Kielcach przy ul. Langiewicza.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
6. Informacja na temat zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie województwa świętokrzyskiego w sezonie 2018/2019.
7. Informacja z realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2018 roku.
8. Informacja dotycząca sytuacji w zakresie transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim, a także możliwych do podjęcia przez Samorząd Województwa działań zmierzających do zwiększenia jego dostępności i poprawy koordynacji.
9. Sprawy różne.