Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny

18 lipca 2019 r. o godz. 13.00, w sali nr 102, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3.odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze na wynajem pomieszczeń o łącznej powierzchni 115,49 m2.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko kierownika Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Regionalnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do 2025 r.”
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Nagrody ,,Świętokrzyski Anioł Dobroci” oraz przyjęcia Regulaminu w/w Nagrody.
7. Sprawy różne.