Zbiorowe Zdjęcie Uczestników Pposiedzenia Stojących Na Tle ściany I Ekranu Rzutnika

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą z udziałem gości z Winnickiej Rady Obwodowej

W Centrum Kongresowym Targów Kielce pod przewodnictwem Grzegorza Gałuszki obradowała dziś Komisja Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Specjalnymi gośćmi posiedzenia byli reprezentanci Winnickiej Rady Obwodowej, którzy biorą udział w odbywającej się w Targach Kielce, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Miasto Kielce, konferencji „Join in! Polsko-Ukraińska współpraca na rzecz odbudowy i strategicznego partnerstwa”. W dzisiejszym posiedzeniu Komisji wziął udział przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

Gośćmi posiedzenia byli: Viachesław Sokolovyi – przewodniczący Winnickiej Rady Obwodowej, Dmytro Chalenko – członek Winnickiej Rady Obwodowej, radca Przewodniczącego Winnickiej Rady Obwodowej, Elizaveta Savchuk – kierownik Departamentu relacji z jednostkami samorządu terytorialnego, współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, działalności projektowej i promocji inwestycyjnej aparatu wykonawczego Winnickiej Rady Obwodowej oraz jej zastępca Volodymyr Szewczuk.

Gości z Ukrainy przywitali Grzegorz Gałuszka, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Arkadiusz Bąk, przewodniczący Sejmiku, którzy w swoich wystąpieniach podkreślali braterstwo obu regionów.

– Ta wizyta ma cel gospodarczy, bo przyszłość, która przed nami – głęboko w to wierzę – to nie wojna i nie problemy, a współpraca gospodarcza. Polska i Ukraina mają łącznie blisko tyle samo mieszkańców i podobny rynek, ale znacznie większy potencjał niż Niemcy, które są najsilniejszym państwem pod względem gospodarczym w Europie – powiedział Arkadiusz Bąk. – Jestem przekonany, że naszą szansą i naszym wspólnym obowiązkiem jest stworzenie takiej kooperacji gospodarczej, by Polska i Ukraina tworzyły w Europie co najmniej taką siłę jaką stanowią Niemcy. A któż może być lepszymi liderami takiej współpracy niż Winniczyzna i Świętokrzyskie, które już 65 lat współpracują w jak najlepszych stosunkach? – dodał przewodniczący Sejmiku.

 

Viachesław Sokolovyi i Dmytro Chalenko o działaniach Winnickiej Rady Obwodowej

Wpływ wojny na działania samorządu Obwodu Winnickiego i związane z nią najważniejsze problemy, potrzeby i wyzwania stojące przed władzami Obwodu omówili podczas posiedzenia Viachesław Sokolovyi oraz Dmytro Chalenko. Wyjaśnili także zasady funkcjonowania Winnickiej Rady Obwodowej. Jak poinformowali w Radzie zasiada Przewodniczący, Pierwszy Zastępca i dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz 84 radnych. Pracuje w niej 7 stałych komisji: ds. gospodarki, finansów i budżetu, ds. budownictwa, mienia komunalnego, transportu i rozwoju infrastruktury, ds. rozwoju rolno-przemysłowego i stosunków ziemi, ds. spraw oświaty, religii, kultury, młodzieży i sportu, ds. rozwoju strategicznego, inwestycji i samorządu terytorialnego, ds. ochrony zdrowia, ochrony socjalnej ludności i weteranów oraz ds. polityki prawnej, przepisów, działalności parlamentarnej i etyki.

Jak podkreślali Ukraińcy, priorytetowymi obszarami pracy Winnickiej Rady Obwodowej są rozwój strategiczny, współpraca międzynarodowa, relokowane przedsiębiorstwa, polityka inwestycyjna wspólnot, wsparcie dla IDP oraz odzysk wskaźników ekonomicznych.

Jak poinformował Dmytro Chalenko, członek Winnickiej Rady Obwodowej 26 marca 2022 powołana została w Winnicy Międzyregionalna Humanitarna Siedziba Koordynacyjna. Instytucja ta wraz z Radą Regionalną Winnicy stała się platformą komunikacji między wspólnotami terytorialnymi a organizacjami międzynarodowymi. Współpracuje m.in. z Międzynarodowym Komitetem Ratunkowym, francuską organizacją międzynarodową „ACTED” a także organizacją „Save the Children”. Wiele działań Winnickiej Rady Obwodowej skupia się na rozwiązywaniu problemów związanych z rosyjską napaścią na Ukrainę i trwającymi w niej działaniami wojennymi. Zrealizowanymi w ostatnim czasie projektami były: „Winnica – dla wspólnot terytorialnych”, „Podaruj żołnierzom smak domowego ciepła”, „Ciepło z domu do okopu”, „Ciepło dla żołnierzy” czy „Paczka dla dziecka”. Rada niesie pomoc siłom zbrojnym Ukrainy, pomaga instytucjom medycznym i osobom wewnętrznie przesiedlonym, wspiera grupy ludności znajdujące się w trudnej sytuacji społecznej, przyjmuje i przekazuje dalej osobom potrzebującym ładunki z pomocą rzeczową.

Viachesław Sokolovyi i Dmytro Chalenko wyrazili głębokie przekonanie, że Województwo Świętokrzyskie będzie brało czynny udział w odbudowie Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.

 

65 lat współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim

Z kolei o współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim oraz o pomocy niesionej przez nasz region ogarniętej wojną Ukrainie mówił Piotr Kisiel, dyrektor Departamentu Edukacji, Sportu, Turystyki i Spraw Zagranicznych Urzędu Marszałkowskiego.

Jak podkreślił, współpraca pomiędzy Ziemią Świętokrzyską i Winniczyzną trwa nieprzerwanie i z sukcesami, czego potwierdzeniem jest obecny jubileusz jej 65-lecia najpierw w formie relacji pomiędzy miastami Winnica i Kielce, a następnie w poszerzonej formie międzyregionalnej, od 3 czerwca 1999 r. na podstawie formalnej umowy o współpracy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Obwodem Winnickim. Specyfika oraz tematyka relacji zmieniała się wraz z otaczająca rzeczywistością, tj. upadku komunizmu w Polsce, a w przypadku Ukrainy – upadku Związku Radzieckiego i uzyskaniu niepodległości. Od momentu późniejszej polskiej reformy samorządowej, międzyregionalne misje gospodarcze, wizyty ukraińskich delegacji, liczne warsztaty czy szkolenia dla przedstawicieli samorządu, firm, środowiska dziennikarzy oraz goszczenie grup młodzieży odbywały się regularnie i z dużą intensywnością.

Wybuch konfliktu na Ukrainie nie sprawił, że relacja ta uległa osłabieniu, a jedynie, ze względu na trudną sytuację partnera, czasowo zmienił się nieco jej charakter – duża cześć działań w obszarze współpracy polsko-ukraińskiej przeszła w różne formy wsparcia humanitarnego i doraźnej pomocy, m.in. w postaci wysyłek różnego rodzaju dóbr i artykułów oraz wspomagania obywateli przybywających do naszego regionu w poszukiwaniu schronienia przed wojną. Najważniejsze z tych działań to:

  • Świętokrzyskie dla Ukrainy – najbardziej kompleksowy projekt, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. Jego wartość to blisko 22,8 mln zł, a wsparciem objęto ponad 2 100 uczestników.
  • Zbiórki wewnętrzne pracowników UMWŚ oraz wsparcie rzeczowe samorządu województwa świętokrzyskiego.
  • Mieszkania socjalne dla uchodźców – 32 lokale tymczasowe w 5 gminach.
  • Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy – 572 uczniów z dostępem do sprzętu komputerowego.
  • Dom tymczasowy dla uchodźców z Ukrainy w Wólce Milanowskiej – pierwotnie pomoc dla 154 osób.
  • Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

W ostatnim czasie, w przedsięwzięciach kierowanych do naszego partnera, samorząd województwa skupia się nadal na wspieraniu młodzieży, łącząc aspekt pomocowy w postaci oferty wypoczynku z promocją i edukacją nt. walorów naszego regionu:

  • Kielce Camp dla Winnicy, Świętokrzyskie – organizowany przez samorząd województwa wspólnie z Urzędem Miasta Kielce wakacyjny wypoczynek w sierpniu dla dzieci z Obwodu Winnickiego i Miasta Winnica.
  • Projekt Morawica–Ukrainie zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy wMorawicy. Pobyt 40 dzieci z miasta Berszad w Obwodzie Winnickim oraz Wyszogród w Obwodzie Kijowskim.

Jak powiedział dyrektor Piotr Kisiel mając świadomość, iż konflikt zbrojny na terenie kraju partnera nie jest zjawiskiem stałym, samorząd województwa pozostaje wciąż otwarty na jej rozszerzenie i poszukiwanie nowych kierunków działań wspólnych, gdy tylko umożliwi to sytuacja geopolityczna.

Wszelkie działania prowadzone wspólnie z partnerami z Ukrainy w najbliższym czasie nadal skupione będą na przedsięwzięciach pomocowych oraz projektach edukacyjno-turystycznych, obejmujących pobyty dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych konfliktem czy też obustronne przybliżanie kultury regionu partnerskiego. Wiele z dotychczasowym przedsięwzięć ostatnich lat prawdopodobnie stanie się wydarzeniami cyklicznymi.

Obecnie, na drodze wspólnych relacji gospodarczych ważnym krokiem jest podpisane 5 kwietnia 2023 r. przez władze państwowe Polski i Ukrainy memorandum dotyczące odbudowy Ukrainy. Ze strony Województwa Świętokrzyskiego, istotnym dokumentem, wyznaczającym kierunki ewentualnej współpracy gospodarczej jest również Regionalna Strategię Innowacji Województwa Świętokrzyskiego 2030+, która na nowo definiuje inteligentne specjalizacje regionu świętokrzyskiego, gdzie 5 z wymienionych 7 obszarów identyfikuje się jako obszary ewentualnych możliwości współpracy z firmami z Ukrainy.

 

Możliwe obszary współpracy Województwa Świętokrzyskiego z Obwodem Winnickim w procesie powojennej odbudowy Ukrainy

 Zagadnienie to podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą omówiła Anna Kucharczyk, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego.

Dyrektor Anna Kucharczyk zaznaczyła, że w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Województwa Świętokrzyskiego, którego zakres działania to m.in.: zapewnienie kompleksowej obsługi inwestorów na poziomie województwa, promowanie potencjału gospodarczego województwa oraz prowadzenie działań na rzecz rozwoju i podniesienia jakości usług świadczonych dla przedsiębiorstw w zakresie podejmowania działalności eksportowej i inwestycyjnej podczas targów i misji handlowych, oferowanie pomocy w poszukiwaniu świętokrzyskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy, świadczenie usług w zakresie poszukiwania partnerów do współpracy zarówno dla świętokrzyskich, jak i ukraińskich podmiotów gospodarczych, w celu integracji polskiego i ukraińskiego środowiska biznesu a także organizacja wydarzeń informacyjnych poruszających aktualne tematy polsko-ukraińskiego biznesu.

– Ponieważ nie zawsze każda firma ukraińska ma możliwość kontynuowania działalności na terenie własnego kraju oferujemy pomoc w poszukiwaniu terenów inwestycyjnych w naszym regionie. Aktualna regionalna baza terenów inwestycyjnych zabudowanych i niezabudowanych znajduje się pod adresem https://portale.e-swietokrzyskie.pl/COI/. Obecnie w bazie znajduje się 45 takich terenów – powiedziała Anna Kucharczyk. – W naszym regionie dysponujemy terenami inwestycyjnymi o powierzchni maksymalnej do około 60 ha w Połańcu. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są również w Kielcach, Morawicy, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach, Staszowie, Jędrzejowie i Stąporkowie. Pracownicy COIE służą pomocą w zakresie przedstawienia możliwości ww. miejsc przygotowanych pod przyjęcie inwestorów chcących ulokować swoją działalność w regionie świętokrzyskim – dodała.

Mając na uwadze konieczność włączenia się w odbudowę Ukrainy po wojnie planowane są działania zmierzające do sieciowania oraz nawiązywania i wzmacniania współpracy podmiotów gospodarczych z naszych zaprzyjaźnionych regionów w ww. obszarze.

– Już dziś zapraszamy ukraińskie firmy do udziału w naszych wydarzeniach, które planujemy organizować również w ramach opracowywanego obecnie w Departamencie Inwestycji i Rozwoju nowego projektu internacjonalizacji przedsiębiorstw. Będzie on finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 – podkreśliła dyrektor Anna Kucharczyk.

Dyrektor dodała, iż jako Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego współpracuje z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, co zwiększa możliwości sprostania oczekiwaniom firm, w tym ukraińskich, chcących nawiązać współpracę z podmiotami gospodarczymi z regionu świętokrzyskiego.

Galeria zdjęć