Podpsianie Ostatniej Tramnszy Dofinasnowania Na Obiekty Pełniące Funkcje Kulturalne (15)

Prawie 21 milionów na inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik i wicemarszałek Marek Bogusławski zakończyli dziś cykl podpisywania umów o przyznanie pomocy na dofinansowanie projektów typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” PROW 2014-2020. Dziś wsparcie trafiło do 9 beneficjentów. A w sumie z tego działania dofinansowanie otrzymało 47 wniosków na kwotę 20 847 890 PLN.

– Na rozbudowę, wyposażenie, modernizację świetlic przeznaczyliśmy prawie 21 mln złotych. Przez cały tydzień podpisywaliśmy umowy z tego działania. Staramy się, aby lokalne społeczności się integrowały, spotykały i miały odpowiednie miejsca do tego – mówił marszałek Andrzej Bętkowski.

– To są ważne projekty, dzięki którym w tych małych miejscowościach powstają świetlice wiejskie. Służą one do integracji lokalnych mieszkańców, w nich spotykają się panie z Kół Gospodyń Wiejskich, dzieci, stowarzyszenia – mówiła wicemarszałek Renata Janik.

Pomoc wnioskodawcom została przyznana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji lecz nie więcej niż 500 000 zł na miejscowość. Dzięki pozyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na terenie województwa świętokrzyskiego wybudowanych, przebudowanych i wyposażonych zostanie kilkadziesiąt świetlic wiejskich i innych obiektów, które będą nie tylko inwestycją w infrastrukturę, ale przede wszystkim poprawiać będą jakość życia mieszkańców, zaspokajać ich potrzeby społeczne i kulturalne.

Zawieranie umów jest następstwem zakończenia weryfikacji kompletności, poprawności, zgodności z zasadami przyznawania pomocy, racjonalności kosztów, a także poziomu i limitu pomocy wniosków o przyznanie pomocy prowadzonej przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro PROW w odpowiedzi na ogłoszony przez Zarząd Województwa konkurs trwający od dnia 24 kwietnia do 31 maja 2023r.

Dziś umowy zostały zawarte z:

  1. Gminą Raków na realizację operacji Przebudowa budynku świetlicy w miejscowości Raków wraz z doposażeniem i dofinansowaniu w wysokości 500 000,00 zł
  2. Samorządowym Centrum kultury, sportu i Czytelnictwa w Strawczynie na realizację operacji Przebudowa budynku świetlicy SCKSiC w Oblęgorze wraz z zakupem wyposażenia i dofinansowaniu w wysokości 409 632,00 zł
  3. Gminą Bieliny na realizację operacji Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Makoszynie na terenie gminy Bieliny i dofinansowaniu w wysokości 261 006,00 zł
  4. Gminą Miedziana Góra na realizację operacji Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku Centrum Kulturalno-Sportowego pełniącego funkcję świetlicy i dofinansowaniu w wysokości 64 698,00 zł
  5. Gminą Chmielnik na realizację operacji Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach, Gmina Chmielnik i dofinansowaniu w wysokości 500 000,00 zł
  6. Gminą Mniów na realizację operacji Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Serbinów, Borki i Pępice oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Mniowie i dofinansowaniu w wysokości 237 297,00 zł
  7. Gminą Górno na realizację operacji Budowa Wiejskiego Domu Rzemiosła w miejscowości Podmachocice i dofinansowaniu w wysokości 500 000,00 zł
  8. Gminą Piekoszów na realizację operacji Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lesica, gm. Piekoszów i dofinansowaniu w wysokości 500 000,00 zł
  9. Gminą Daleszyce na realizację operacji Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy wiejskiej w Mójczy i dofinansowaniu w wysokości 213 391,00 zł

Dziś zakończył się proces zawierania umów. Zostało podpisanych łącznie 47 umów na realizację operacji z zakresu „Inwestycji pełniących funkcję kulturalne” oraz 2 umowy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, których podpisanie możliwie było dzięki korzystnemu kursowi euro. Dwa projekty, które otrzymają dofinansowanie w kwocie ponad 5,5 mln zł znajdowały się na zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego liście rankingowej, na której znalazły się łącznie 74 projekty na kwotę dofinansowania na ponad 200 mln zł. Dotychczas z tego działania zawarto 37 umów, w których dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych (24 umowy podpisane we wrześniu 2022, 6 umów podpisanych w grudniu 2022, 7 umów podpisanych w sierpniu 2023).

Po podpisaniu wszystkich umów samorządy gminne oraz spółki komunalne, dla których jednostki samorządu terytorialnego są jedynymi udziałowcami będą dysponowały łącznie kwotą ponad 105 mln zł. na inwestycje, które znacząco przyczynią się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim.

Gościem dzisiejszego wydarzenia był senator RP Krzysztof Słoń.