Program Infrastruktura i Środowisko

 Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T oraz Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego.

 Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko – Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T oraz Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego.

Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

Dofinansowaniu podlegać będą projekty z zakresu:
-przebudowy bądź budowy odcinków dróg krajowych w miastach na prawach powiatu,
-budowy obwodnic miast w ciągach dróg krajowych.

W procedurze konkursowej mogą wziąć udział:
-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
-miasta na prawach powiatu,
-wyodrębnione ustawowo podmioty realizujące projekty drogowe (spółki specjalnego przeznaczenia).
Kwota dofinansowania projektów konkursowych wynosi 300 mln euro ze środków Funduszu Spójności.


Działanie 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego

Dofinansowaniu podlegać będą projekty z zakresu:
– Rozbudowy systemów ochrony lotnisk (organizacja kontroli osób, bagażu, ładunków i poczty), w tym: rozbudowa infrastruktury – stref kontroli oraz zakupy środków do kontroli osób, bagażu, ładunków i poczty.
– Rozbudowy systemów bezpieczeństwa lotnisk poprzez:działania związane z funkcjonowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS), budowę infrastruktury oraz zakup sprzętu i urządzeń dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, a także prawidłowego funkcjonowania innych służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu lotniczego, budowę obiektów oraz zakup sprzętu wykorzystywanego do zimowego utrzymania lotnisk.
– Rozbudowy i modernizacji systemów zarządzania ruchem lotniczym, w tym skuteczne wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS).

W procedurze konkursowej mogą wziąć udział podmioty zarządzające portami lotniczymi obsługującymi regularny ruch międzynarodowy.
Kwota dofinansowania projektów konkursowych wynosi 58,82 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Dokumentację należy składać od 9 stycznia do 9 lutego 2009 roku, w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, ul. Bonifraterska 17.

Szczegółowe informacje na temat konkursu wraz z listą niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej CUPT, w zakładce „Informacje o naborze wniosków i wyniki naboru”.