Refundacje szybciej

924 mln zł miesięcznie – w takim tempie wypłacano beneficjentom refundacje w II kw. 2007 r. Oznacza to przyspieszenie tempa dokonywania refundacji w porównaniu z I kw. 2007 r., kiedy to w skali miesiąca wydatkowano średnio ok. 800 mln zł.

924 mln zł miesięcznie – w takim tempie wypłacano beneficjentom refundacje w II kw. 2007 r. Oznacza to przyspieszenie tempa dokonywania refundacji w porównaniu z I kw. 2007 r., kiedy to w skali miesiąca wydatkowano średnio ok. 800 mln zł.

W czerwcu br. kwota środków z funduszy strukturalnych wypłaconych beneficjentom wyniosła 926,8 mln zł. Łącznie w II kw. 2007 r. wypłacono beneficjentom z kont rogramowych 2,77 mld zł. Od początku uruchomienia programów operacyjnych 2004-2006 beneficjenci otrzymali łącznie 15,8 mld zł ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE, co stanowi ponad 48 proc. alokacji dla Polski na lata 2004-2006.

Wnioski o dofinansowanie
Wg stanu na koniec czerwca 2007 r. we wszystkich programach operacyjnych 2004-2006 wartość wnioskowanego wsparcia (dla programu) przekroczyła już 100% alokacji z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. Łączna wartość poprawnych formalnie wniosków złożonych przez beneficjentów od początku uruchomienia programów wyniosła na koniec czerwca 2007 r. ponad 73,1 mld zł, co stanowi 222,32 proc. alokacji na lata 2004-2006.

Nabór wniosków prowadzony jest obecnie jedynie w działaniach, w których pozostały jeszcze środki do zakontraktowania – w czerwcu 2007 r. złożono wnioski jedynie w 30 działaniach na ok. 100 realizowanych. Kontraktacja w II kw. 2007 r. wartość umów zawartych z beneficjentami wzrosła z poziomu 30,76 mld zł, czyli 91,54 proc. dostępnej alokacji (wg stanu na koniec marca br.) do poziomu 31,6 mld zł, czyli 96,2 proc. alokacji (wg stanu na koniec czerwca 2007 r.).

Płatności
Łączna kwota środków z funduszy strukturalnych przekazanych beneficjentom tytułem refundacji od początku realizacji programów operacyjnych do końca czerwca 2007 r. to 15,8 mld zł, co stanowi blisko 48 proc. alokacji z funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006. W okresie pomiędzy kwietniem a czerwcem 2007 r. wypłacono beneficjentom 2,8 mld zł, a więc ok. 9 proc. wszystkich dotychczasowych płatności oraz o ok. 400 mln zł więcej niż w I kwartale 2007 r.

Największych refundacji na rzecz beneficjentów w stosunku do przyznanej alokacji dokonano dotychczas w ramach SPO ROL oraz w ramach ZPORR (przede wszystkim w części współfinansowanej z EFRR), gdzie wydatkowano odpowiednio 58,1 proc. oraz 55,4 proc. alokacji środków UE na cały okres programowania. W 35 działaniach na ok. 100 realizowanych w poszczególnych programach operacyjnych wypłacono ponad 50 proc. dostępnych środków dla poszczególnych działań.

Środki z kont programowych przekazywane beneficjentom tytułem refundacji na bieżąco przekształcają się w wydatki, o refundację których strona polska wnioskuje do KE. Do końca czerwca 2007 r. Polska przekazała do KE 143 wnioski (w tym 90 w ramach EFRR, 34 w EFS, 13 EFOiGR oraz 6 w ramach FIWR).

Łączna wartość wniosków o płatności pośrednie skierowanych do Komisji Europejskiej wzrosła do poziomu blisko 3,3 mld euro, co stanowi 38,8 proc. alokacji dla Polski na lata 2004-2006 (wobec kwoty na koniec marca 2007 r. wynoszącej 2,75 mld euro, czyli 32,04 proc. alokacji). W okresie kwiecień – czerwiec 2007 r. wartość ww. wniosków wyniosła 579,8 mln euro. Do końca czerwca 2007 r. strona polska otrzymała z KE tytułem płatności pośrednich ponad 3,02 mld euro, co stanowi ok. 35,15 proc. dostępnej alokacji (w tym blisko 540 mln euro w II kwartale 2007 r.), co oznacza wzrost o ponad 6 punktów procentowych w porównaniu do końca marca 2007 r.

www.mrr.gov.pl