Regionalny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2025 roku

Regionalny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do roku 2025 został przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Nr XI/146/19 z dnia 22.07.2019 r.:

“Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4a oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), art. 183 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) Samorząd Województwa Świętokrzyskiego proponuje nowe rozwiązania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, opracowując „Regionalny program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej do roku 2025”który jest integralną częścią Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej opracował Program wyznaczający działania mające na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności wychowawcze i opiekuńcze. Program wskazuje metody pracy z rodziną tak, aby mogła ona prawidłowo wypełniać swoje funkcje.”

Regionalny Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do roku 2025