Sprzęt do rehabilitacji

Remonty obiektów służących rehabilitacji z dofinansowaniem PFRON. Trwa nabór wniosków

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, jest ustawowym zadaniem samorządu województwa, wynikającym z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2020, poz. 426 z poźn. zm.). Zgodnie z ustawą zadanie to może być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Warunki uzyskania dofinansowania:

Dofinansowanie robót budowlanych może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,
  2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,
  3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej (…), rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych winien prowadzić działalność rehabilitacyjną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji  zawodowej i społecznej (…).

Dofinansowanie robót nie może być przyznane podmiotom, które:

  1. mają zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub były w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,
  2. w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały dofinansowanie robót ze środków Funduszu, będących w dyspozycji samorządu województwa, dotyczące obiektu objętego tym wnioskiem.

Maksymalna wysokość dofinansowania:

  • 30% kosztów realizacji zadania –  w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą,
  • 50% kosztów realizacji zadania – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot niebędący przedsiębiorcą.

Dofinansowanie robót nie obejmuje kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy oraz na roboty rozbiórkowe.

Termin składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego:
Al. IX Wieków Kielc 3, Budynek C2, III p., pokój 311 (sekretariat)
Telefon – (41) 342-12-42
Fax – (41) 344-30-94.

Adres do korespondencji:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki  Społecznej – pok. 335,
tel. (41) 342-14-02, w godzinach 7:30 – 15:30.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. U. z 2020, poz. 426 z poźn.zm).
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937).
  3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020, poz.1333 z późn.zm).

Formularz wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych obiektów do rehabilitacji osób niepełnosprawnych – nabór w 2020 r.