Budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Uwaga przedsiębiorcy!

W związku z realizacją projektu pn. „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, zapraszamy przedsiębiorstwa do odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych utworzonych przez Województwo Świętokrzyskie.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie art. 46c ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U.  z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

Zapytanie ofertowe oraz załączniki do zapytania, dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl/498-zapytania-ofertowe.html.

Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2020 r., wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sekretariat.oz@sejmik.kielce.pl.