Rozwój do korekty

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o polityce rozwoju jest już w Sejmie. Lada dzień zajmą się nim sejmowe komisje gospodarki oraz samorządu i polityki regionalnej. Pierwsze sprawozdanie z prac poznamy najpóźniej do 26 czerwca br.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o polityce rozwoju jest już w Sejmie. Lada dzień zajmą się nim sejmowe komisje gospodarki oraz samorządu i polityki regionalnej. Pierwsze sprawozdanie z prac poznamy najpóźniej do 26 czerwca br.Projekt skupia się na trzech zasadniczych kwestiach, które od początku wzbudzały sporo wątpliwości zarówno przedstawicieli samorządów, jak i Komisji Europejskiej. Oczywiście chodzi o kwestie: weta wojewody (art. 28), zatwierdzania projektów własnych instytucji zarządzającej przez ministra rozwoju regionalnego (art. 35) oraz powoływania przez wojewodę Komitetu Monitorującego (art. 36). Ponadto nowelizacja wprowadza kilka porządkujących i doprecyzowujących zmian w niektórych przepisach.W odniesieniu do kwestii weta wojewody zaproponowano odwołanie się do ustrojowej zasady sprawowania przez wojewodę nadzoru nad działalnością jst na mocy art. 171 Konstytucji, która znalazła uszczegółowienie w przepisach ustawy o samorządzie województwa. Tym samym możliwość uznaniowego wetowania przez wojewodów projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych zastąpiono zwykłym nadzorem prawnym (art. 80 ustawy o samorządzie wojewódzkim).

Nowelizacja proponuje również zmianę sposobu powoływania Komitetu Monitorującego programy regionalne. Dotychczas prawo to przysługiwało wojewodzie, teraz będzie należeć do instytucji zarządzającej programem, a więc zarządu województwa.Projekt zakłada też dostosowanie art. 35 ust. 2 pkt 8 do prawa wspólnotowego. Przepis ten nadaje Ministerstwu Rozwoju Regionalnego uprawnienia do zatwierdzania projektów własnych instytucji zarządzających w RPO przez co – zdaniem urzędników KE – jest niezgodne z brzmieniem art. 60 rozporządzenia ogólnego, na podstawie którego tylko na instytucji zarządzającej spoczywa obowiązek zarządzania programem operacyjnym i jego realizacji, w tym wyboru projektów.

Nowelizacja porządkuje i precyzuje definicje niektórych podstawowych pojęć, w tym m.in. definicje: projektu, beneficjenta, instytucji pośredniczącej oraz kontraktu wojewódzkiego.

 


Źródło: http://www.samorzad.pap.com.pl/