Przewodniczący Andrzej Pruś, Amelia Rudnicka, Oskar Frydrych

Rusza nabór kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa 3 kadencji

Młodzi mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, uczniowie i studenci, zainteresowani własnym rozwojem i przyszłością regionu mogą wziąć udział w pracach Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Ruszył nabór kandydatów na radnych 3. kadencji tego gremium. – Zachęcam młodych do aktywności, zgłaszania się, wspierania rozwoju środowisk młodzieżowych i całego regionu – podkreślił przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów samorządu województwa świętokrzyskiego. Jego celem jest rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności oraz aktywności obywatelskiej wśród młodzieży, zwiększenie jej zaangażowania w działania samorządu województwa oraz podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, takich jak: praca w grupie i uczestniczenie w procesach podejmowania decyzji. Formuła działania tego gremium zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku województwa (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych). Na młodzieżowych radnych w kolejnej, 2-letniej kadencji czeka 30 miejsc w podziale na okręgi wyborcze zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/623/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

– Zależy nam na tym, aby zebrać zgłoszenia od chętnych, aktywnych młodych ludzi, reprezentujących różne środowiska i różne powiaty z województwa świętokrzyskiego – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa Andrzej Pruś. – Młodzież we współpracy z ustawowym sejmikiem może wiele zmienić, opiniować ważne dla siebie akty prawne, stanowić organ doradczy w wielu istotnych kwestiach. Przykładem jest chociażby wielka aktywność młodzieżowych radnych przy opiniowaniu Strategii Rozwoju Województwa. Ich uwagi zostały zapisane w tym dokumencie. Tę współpracę bardzo sobie cenię – dodał przewodniczący.

Kandydować mogą mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w wieku od 15 do 24 lat, uczniowie lub studenci. Ich kandydatury powinny zostać rekomendowane przez jeden z podmiotów działających na terenie województwa świętokrzyskiego: młodzieżową radę miasta, gminy lub powiatu, samorząd uczniowski szkoły ponadpodstawowej, samorząd studencki lub organizację pozarządową pracującą z młodzieżą lub na jej rzecz.

– Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej urzędu i zapoznania się z procedurą naboru. Aktualizacje informacji pojawiać się będą również na profilu facebook Młodzieżowego Sejmiku – przypomniał Oskar Frydrych wiceprzewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. – Zapewniam chętnych, że wybrani radni młodzieżowi zawsze mogą liczyć na wsparcie ekspertów w swoich pracach, pomoc pracowników Kancelarii Sejmiku i przede wszystkim na wiedzę i doświadczenie radnych ustawowego sejmiku. A można wiele nowego się nauczyć – dodał.

Formularz zgłoszeniowy (zamieszczony poniżej) zawierający informacje o kandydacie, pełnionych przez niego funkcjach i działalności społecznej wypełnia kandydat. Dołączona jest również rekomendacja podmiotu, a w przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, złożony pod oświadczeniem wchodzącym w skład formularza. Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres: Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”.

– Zapraszamy do aktywności osoby, które interesują się losem i przyszłością naszego województwa, które lubią pracę w grupie, interesują się działaniem na rzecz lokalnej społeczności – dodała Amelia Rudnicka, radna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2. kadencji.

Rekrutacja kandydatów na radnych trwa do 16 maja 2022r. O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu. Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oceny nadesłanych formularzy oraz wytypowania kandydatów na listę radnych dokonuje Zespół Rekrutacyjny, w którego skład wchodzi przewodniczący Sejmiku Województwa, przedstawiciele klubów radnych działających w Sejmiku oraz reprezentanci Komisji Samorządu Terytorialnego i Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, a także przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku 2. kadencji, którzy nie zamierzają uczestniczyć w ogłoszonym naborze. Wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku dokonuje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: tel. 41 342-11-00, e-mail: mlodziezowysejmik@sejmik.kielce.pl

formularz zgłoszeniowy

Galeria zdjęć