Ruszają konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje społeczne

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia Marszałka Województwa, projekt zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego, zwanym „Plan MOFOW” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będą poddane konsultacjom społecznym.
Z dokumentami można się zapoznać w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przy ul. Targowej 18, pok. 305, w godzinach pracy Biura tj. 7.30 – 15.30. Projekt „Planu MOFOW” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach: www.swietokrzyskie.pro w zakładce Urząd > Strategie programy projekty > Projekty, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.bip.sejmik.kielce.pl w zakładce Programy > Departament Cyfryzacji, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

Wszelkie uwagi i wnioski do projektu „Planu MOFOW” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko należy zgłaszać w wersji elektronicznej na adres: zppw@sbrr.pl

Dopuszcza się również pisemne wniesienie uwag na adres:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,
ul. Targowa 18, Kielce 25-520, fax (41) 343-01-79

bądź ustnie do protokołu w pok. 305 Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach przy ul. Targowej 18, w godzinach pracy Biura.

Uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji nie zostaną rozpatrzone.