Ruszyła kolejna, V edycja Konkursu Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości 2010/2011 (ENP)

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości to nagrody za doskonale osiągnięcia w promowaniu przedsiębiorczości. Wskazują i wyróżniają najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, promują najlepsze przykłady polityki oraz praktyk w zakresie przedsiębiorczości, zwiększają świadomość roli, jaką przedsiębiorcy odgrywają w społeczeństwie oraz zachęcają i inspirują potencjalnych przedsiębiorców.

Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości będą przyznawane w 5 kategoriach:

 1. Promowanie ducha przedsiębiorczości – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia, zwłaszcza wśród młodych ludzi i wśród kobiet.
 
 2. Rozwój umiejętności – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich.
 
 3. Rozwój środowiska biznesowego – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 
 4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu – nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza MŚP, do szerszego korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i pozawspólnotowe.
 
 5. Nagroda za przedsiębiorczość odpowiedzialną i wspierającą włączenie społeczne – nagroda przyznawana za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii. W tej kategorii nagradzane są również działania promujące przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne.
 
Europejskie Jury Konkursu przyzna również Nagrodę Główną za najbardziej twórczą i inspirującą inicjatywę w dziedzinie propagowania przedsiębiorczości.

Kandydaci do Konkursu muszą wykazać, w jaki sposób ich przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu oraz jak stymulowały gospodarkę ich regionu podczas dwuletniego okresu przed rokiem konkursowym.

Wniosek zgłoszeniowy powinien być:
–  wypełniony w języku polskim i wyłącznie na formularzu  konkursowym,
–  kompletny i podpisany przez upoważnioną osobę,
–  poparty przez niezależnego, niezwiązanego z projektem przedsiębiorcę, polityka lub osobę z tytułem naukowym profesora (poparcie wyrażone w formie listu).

Każdy z kandydatów do Europejskich Nagród Przedsiębiorczości może zgłosić się do jednej wybranej i zaznaczonej w formularzu kategorii konkursowej.

Konkurs ENP będzie przebiegał w 3 etapach, na poziomach: regionalnym, krajowym i europejskim.

Ostateczny termin przyjmowania formularzy konkursowych na etapie regionalnym upływa z dniem 24 września 2010 r.

Wypełnione i podpisane formularze wraz z niezbędną dokumentacją konkursową należy dostarczyć do regionalnego punktu przyjmowania zgłoszeń, którego rolę w Województwie Świętokrzyskim pełni Oddział Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji, funkcjonujący w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C2, parter, pokój nr 17).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl  lub uzyskać w funkcjonującym w Departamencie Instrumentó w Wsparcia Ministerstwa Gospodarki Krajowym Punkcie Kontaktowym tel. 022 693 51 46 / 022 693 52 53
oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego tel. 041 342 15 50 / 041 342 15 85.