Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Przyrodnicze fascynacje”

Zapraszamy do udziału w Wakacyjnym Konkursie Fotograficznym „Przyrodnicze fascynacje”. Czekamy na  Państwa zdjęcia wykonane podczas wakacyjnych wędrówek po Ziemi Świętokrzyskiej dotyczące obiektów i zjawisk przyrodniczych (rośliny, zwierzęta, elementy przyrody nieożywionej).  W konkursie mogą brać również udział prace prezentujące w ciekawy sposób zjawiska atmosferyczne. Na zdjęcia czekamy do 30 września. Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

 Regulamin Wakacyjnego Konkursu “Przyrodnicze fascynacje”

1.Organizatorem Wakacyjnego Konkursu Fotograficznego “Przyrodnicze fascynacje” jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – Biuro Komunikacji Społecznej.
2.Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.
3.Konkurs adresowany jest do osób, którzy amatorsko zajmują się fotografią. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– autorzy do 16 roku życia,
– powyżej 16 roku życia.
4.Fotografie należy przesyłać drogą elektroniczną (strona@sejmik.kielce.pl )  lub na nośnikach elektronicznych jako przesyłkę pocztową. Zdjęcia powinny zawierać dane personalne autora (tel. kontaktowy), tytuł fotografii oraz datę wykonania fotografii.
5.Fotografie muszą być wykonane w minimalnej rozdzielczości 2560 x 1920. Nie mogą być modyfikowane komputerowo ani w żaden inny sposób (chodzi tu zwłaszcza o zmianę kolorów i używanie wszelkiego rodzaju filtrów w programach komputerowych). Nie można także dokonywać fotomontaży.
6.Prace należy nadsyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Biuro Komunikacji Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-517 Kielce
z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFICZNY “Przyrodnicze fascynacje”
lub dostarczyć osobiście do Biura Komunikacji Społecznej, Urząd Marszałkowski, ul. Targowa 18, X piętro, pokój nr 29.
7.W Konkursie mogą brać udział jedynie fotografie, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w konkursach.
8.Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs.
9. Termin nadsyłania prac mija 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego lub data przesłania e-maila).
10.Prace nadesłane na Konkurs oceni jury powołane przez organizatora. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex equo.
11.Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych dla zwycięzców – nagrodzonych zostanie po trzy osoby w każdej grupie wiekowej. Wartość każdej z nagród – powyżej 150 złotych.
12.Wyniki Konkursu zostaną podane w  Świętokrzyskim Informatorze Samorządowym   „Nasz Region”, na stronach portalu internetowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – www.sejmik.kielce.pl
13.Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac i uznaniem niniejszego regulaminu.
14.Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów.
15.Organizator uzyskuje prawa do wykorzystania nadesłanych na Konkurs prac do ich ekspozycji oraz nieodpłatnej publikacji (z zaznaczeniem nazwiska autora) na stronie internetowej oraz wydawnictwach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.