Konsultacje ofert – tryb pozakonkursowy

Informujemy, że publikowane oferty poddawane są konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faxem lub pocztą elektroniczną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków 3
25-516 Kielce
fax 041/344-30-94

e-mail/dep.zdrowie@sejmik.kielce.pl