Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Firmy mikro, MŚP, gminy oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział w III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010”. Ideą konkursu, organizowanego przez Fundację Innowacji i Rozwoju, jest identyfikowanie oraz promowanie przedsięwzięć i inicjatyw o charakterze rozwojowym i innowacyjnym.

Konkurs jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim i ma charakter otwarty.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:
• Grupa 1 – przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże),
• Grupa 2 – gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
• Grupa 3 – organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

Dotychczas konkurs „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010” został objęty Patronatem m.in. przez:
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Bank Polski, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PARP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Związek Banków Polskich, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur, oraz Marszałków poszczególnych województw.
Pełna lista Patronatów, regulamin konkursu oraz ankiety dla uczestników dostępne są na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl .

Mecenasem tegorocznej edycji konkursu jest Bank Pekao S.A.

Tytuły zostaną przyznane w dwóch edycjach tj.
– w 16 edycjach regionalnych (wojewódzkich),
– w edycji ogólnopolskiej, która wyłoni laureatów spośród zwycięzców 16 edycji regionalnych.
Ogłoszenie wyników ogólnopolskich odbędzie się na początku grudnia 2010 r. w Warszawie. Ogłoszenie wyników regionalnej edycji konkursu nastąpi podczas seminarium „Innowacje bliżej nas” planowanego w Kielcach na 4.11. 2010 r.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:
Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma.

Wypełnione ankiety należy wysłać na adres Biura Konkursu listem poleconym lub przesyłką kurierską do dnia 30.09.2010r.
Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,
tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.