Briefing prasowy po obradach Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Od lewej stoją: przewodniczący Komisji Grzegorz Banaś, wicemarszałek województwa Marek Bogusławski, marszałek Andrzej Betkowski oraz dyrekror Departamentu Inwestycji i Rozwoju Jacek Sułek

Sejmik rozpoczął prace nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą, obradującej pod przewodnictwem Grzegorza Banasia, z udziałem przewodniczącego Sejmiku Andrzeja Prusia, zainaugurowało prace Sejmiku nad projektem Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+, przekazanym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do konsultacji społecznych. Posiedzenie, z uwagi na stan pandemii, odbyło się w systemie hybrydowym, częściowo zdalnym, częściowo stacjonarnym.


Konsultacje społeczne projektu Strategii, przygotowanej we współpracy z ekspertami, będą się odbywać do 30 września 2020 r. Do tego czasu swoje uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerzy społeczni i gospodarczy. Dziś nad projektem dyskutowała sejmikowa Komisja Strategii Rozwoju.

Nowa strategia będzie obejmowała perspektywę najbliższych 10 lat

– Dokument będzie definiował nasze słabe i silne strony, będzie próbował odpowiedzieć na pytania, w jaki sposób wzmocnić te słabe strony, jak region świętokrzyski ma sprostać współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym – mówił Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Nowa strategia musi uwzględniać zarówno uwarunkowania unijne, jak też uwarunkowania strategii krajowej.

– Prace nad Strategią to zadanie skomplikowane. Chcemy, żeby był to materiał otwarty, a nie katalog działań zamkniętych. Musi istnieć możliwość modyfikacji, wprowadzania niezbędnych zmian wynikających z sytuacji nieprzewidzianych. Nikt się przecież nie spodziewał, że na przykład w bieżącym roku będziemy musieli się borykać z pandemią koronawirusa. Oby takich nieprzewidzianych sytuacji było oczywiście jak najmniej – mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. – Wyznaczamy pewne ramy, ale musimy mieć na uwadze głosy, które będą płynęły od radnych Sejmiku, od lokalnych, powiatowych i gminnych społeczności czy organizacji pozarządowych – zapewniał marszałek.

– Dokument będzie obejmował praktycznie wszystkie sfery naszego życia, ale niektóre z nich muszą zostać potraktowane priorytetowo, jak na przykład zdrowie. To szczególnie ważne w czasie trwającej pandemii, z którą walczymy, ale też w kontekście starzenia się społeczeństwa, możliwości skutecznej walki, za pomocą nowoczesnych technologii, z chorobami nowotworowymi – podkreślał wicemarszałek województwa Marek Bogusławski, dodając, że mamy w tym zakresie potencjał, możliwości, świetnie wyposażone laboratoria, które powinny stać się częścią dużego projektu badawczo-rozwojowego.

W projekcie Strategii, zawarto trzy najważniejsze cele rozwojowe.

W ramach pierwszego – inteligentna gospodarka i aktywni ludzie – będą realizowane takie projekty jak np. budowa kampusu Głównego Urzędu Miar czy rozwój instrumentów finansowych dla przedsiębiorców w oparciu o regionalny fundusz rozwoju. Cel drugi to: przyjazny dla środowiska czysty region. Trzeci cel zdefiniowano jako: wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi. Obejmuje on bardzo obszerne kwestie, zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej dotyczące m. in. szeroko pojętej komunikacji, w tym nie tylko transportu publicznego, ale też rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, a ponadto budowania tożsamości regionalnej i kapitału społecznego.

– Jednym z kluczowych elementów dokumentu jest załącznik nr 1, czyli lista projektów, które w naszym odczuciu najlepiej będą realizowały założenia Strategii. W tym zakresie liczymy na duży wymiar społecznej dyskusji. Wspólnie z mieszkańcami, samorządami i innymi podmiotami chcielibyśmy zidentyfikować te projekty, które w największym stopniu realizują założenia Strategii – mówił Jacek Sułek, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Oprócz wspomnianych powyżej, do kluczowych projektów należą również m. in. pomysły aktywizacji Ponidzia, przygotowywania na terenie województwa obszarów inwestycyjnych czy rozszerzenia tzw. obszarów strategicznej interwencji, które mają do rozwiązania podobne problemy i stawiają sobie podobne cele rozwojowe.

W ramach rozpoczętych konsultacji społecznych będą organizowane spotkania w poszczególnych powiatach województwa

Pierwsze spotkanie odbędzie się 19 sierpnia na Politechnice Świętokrzyskiej. Harmonogram planowanych spotkań jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w zakładce Strategia znajdziemy również projekt dokumentu wraz z formularzem, za pośrednictwem którego można zgłaszać online swoje uwagi.

Obecna strategia obowiązuje do końca grudnia br. i do tego czasu Sejmik Województwa powinien przyjąć nowy, zaktualizowany dokument.

Galeria zdjęć