Nadzwyczajna Sesja

Stanowisko radnych podjęte w trakcie nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Radni Województwa Świętokrzyskiego podczas nadzwyczajnej sesji podjęli uchwałę przyjmującą „Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania”, w treści którego czytamy:

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jako reprezentant wspólnoty samorządowej w trosce o przyszłość, rozwój oraz pomyślność Regionu i jego mieszkańców przyjmuje niniejsze stanowisko:

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego stać będzie na straży praworządności i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz dobrych obyczajów sprzeciwiając się przy tym wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, lub orientację. Wszelkie przejawy takiej dyskryminacji będziemy eliminować w ramach posiadanych uprawnień i kompetencji.

Jednocześnie podkreślamy, iż będąca źródłem prawa w Polsce Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz poglądami i z całą mocą sprzeciwiać się będziemy jakiejkolwiek próbie naruszania tych uprawnień poprzez ograniczania suwerenności rodziny oraz narzucanie nieakceptowanych przez nią zachowań, poglądów i postaw.

Będziemy przestrzegać nadanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej gwarancji równouprawnienia oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich, bez względu na reprezentowane postawy, poglądy czy orientacje będące źródłem i podstawą tożsamości każdego człowieka, dopóki nie będą one stanowiły wyraźnego naruszenia prawa i nie będą godziły w prawa innych ludzi.

Podkreślamy, że wielokrotnie w historii jako wspólnota mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego udowadnialiśmy, że nasz Region jest ostoją wolności i tolerancji oraz poszanowania praw wszystkich ludzi, ale też umieliśmy zabiegać o szacunek dla wielowiekowej tradycji i kultury naszej Ojczyzny.

Z uwagi na treść powyższego stanowiska, straciła moc Uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku przyjmująca stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec prób wprowadzenia ideologii “LGBT” do wspólnot samorządowych oraz promocji tej ideologii w życiu publicznym.

 

Galeria zdjęć