Medycyna

Studenci kierunków lekarskich mogą składać wnioski o stypendia

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów studentom kształcącym się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz powołania komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium. Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci medycyny jeśli zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali podległych marszałkowi województwa.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpocznie się 1 sierpnia 2019 r. i potrwa do 10 września 2019 r. O stypendium w wysokości 2 000 złotych miesięcznie będą się mogli ubiegać studenci kierunków lekarskich z IV, V i VI roku z całego kraju.

Mogą je otrzymać ci, którzy:

  • nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
  • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
  • zobowiążą się do obycia stażu i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,
  • zobowiążą się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast o przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostanie się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.