Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. szansą dla przedsiębiorców

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. szansą dla przedsiębiorców

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. został powołany 10 lat temu przez Województwo Świętokrzyskie i Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem jego działalności jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego, mających siedzibę lub koncentrujących swoją działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego, działanie na rzecz rozwoju gospodarki, a także wzrostu jej konkurencyjności i innowacyjności w regionie.

Fundusz prowadzi niszową, niekomercyjną działalność polegającą na udzielaniu poręczeń za zobowiązania przedsiębiorców o charakterze kredytowym (udzielając poręczeń na zasadach rynkowych oraz z zastosowaniem pomocy publicznej „de minimis”), przez co ułatwia przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego, tworzy sprzyjające warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim i przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w województwie świętokrzyskim. Ponadto poręczenie Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego jest tanią, łatwą, wygodną i szybką formą zabezpieczenia kredytu / pożyczki.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy oferuje poręczenia:
• dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego
• również w ramach pomocy „de minimis”
• kredytów i pożyczek zarówno inwestycyjnych jak i obrotowych
• do 80% wartości kredytu lub pożyczki
• do 1.000.000 zł
• na okres do 60 miesięcy

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy posiada ocenę ratingową na poziomie „A-„ z perspektywą stabilną (szczegóły na stronie: www.eurorating.com/pl/ratingi/fundusze/sfp-kielce), co sprawia, że poręczenie Funduszu stanowi dla banku bądź innej instytucji finansującej doskonałe zabezpieczenie kredytu/pożyczki. Dlatego też, poręczenie Funduszu umożliwia uzyskanie korzystniejszych warunków wnioskowanego kredytu / pożyczki.

Od początku swego istnienia tj. od 2010 r. Fundusz udzielił 300 poręczeń na kwotę 90 mln zł, co przyczyniło się do pozyskania przez świętokrzyskich przedsiębiorców z sektora MŚP finansowania w wysokości niemal 190 mln zł i co według danych uzyskanych od tych przedsiębiorców pozwoliło na stworzenie ponad 400 nowych, a ponadto na utrzymanie wielu już istniejących miejsc pracy.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13. Biuro Funduszu czynne jest w dniach pon. – pt. w godzinach 8.00 – 16.00.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://swietokrzyskifp.pl/, pisząc na adres: sekretariat@swietokrzyskifp.pl a także dzwoniąc na nr tel. 41 242 95 05.