Szkolenia 5-dniowe ponadregionalne

Zapraszam Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach ponadregionalnych. Szkolenie skierowane jest do kadry merytorycznej bezpośrednio pracującej z dzieckiem i rodziną oraz kadry zarządzającej systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia ponadregionalne będą trwały 5 dni w wymiarze 40 godz. dydaktycznych.

Uczestnik sam decyduje o miejscu szkolenia wybierając miasto, które najbardziej mu odpowiada. Organizator zapewnia nocleg oraz wyżywienie Z noclegu może skorzystać każdy z uczestników bez względu na miejsce zamieszkania.

Uczestnikami powyższego szkolenia mogą być osoby, które posiadają min. 5 lat stażu pracy
z dzieckiem i rodziną, obligatoryjnie poświadczone zaświadczeniem o stażu pracy, oraz posiadające referencje/opinie pracodawcy potwierdzające nieprzeciętne osiągnięcia na rzecz systemu wsparcia dziecka i rodziny.

W sposób szczególny zostaną wyróżnione osoby, które wykazują znaczną aktywność na platformie e-learning ze względu na elitarny charakter warsztatów oraz unikalny program szkoleniowy.

Ilość miejsc ograniczona.

Terminy
• 07 -11.05. Białystok
• 14 -18.05. Rzeszów
• 21 – 25.05. Rzeszów
• 11 – 15.06. Kielce
• 25 – 29.06. Kielce
• 09 – 13.07. Lublin
• 16 – 20.07. Lublin
• 07 – 11.01.2019 r. Białystok

Rekrutacja:
• warunkiem prawidłowego zgłoszenia na szkolenie jest wypełnienie druku zgłoszenia (Formularz Zgłoszeniowy), ankiety motywacyjnej, załącznika nr 5 do Regulaminu dostępnego na stronie internetowej www.blizejrodziny.pl w zakładce rekrutacja i przesłanie zeskanowanego na adres izabela.korda@sejmik.kielce.pl do dnia 20.04.2018 r.,a następnie przesłanie oryginału pocztą tradycyjną.
• warunkiem koniecznym i niezbędnym do zakwalifikowania się na szkolenia są referencje przedłożone przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata. Uczestnicy będą zobowiązani do podpisania Umowy. W przypadku nieobecności powyżej 10% w zajęciach warsztatowych, szkoleniach, uczestnik projektu nie otrzyma zaświadczenia/dyplomu ukończenia danej formy wsparcia.

Kontakt:
Szczegółowych informacji o projekcie i szkoleniach udzielają pracownicy projektu:

ROPS Kielce:
– Koordynator Projektu, nr tel. 41 342 19 02

ROPS Rzeszów:
– Asystent Kierownika Projektu, e-mail: lignowska@rops.rzeszow.pl, nr tel. 17 850-79-24;
– Kierownik Projektu, e-mail: kret@rops.rzeszow.pl, nr tel. 17 850-79-25;